Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010106
Název projektuVyužití klasických nástrojů marketingové komunikace pro podporu elektromobility v Ostravě
ŘešitelChlebišová Eva Ing.
Školitel projektuDr.Ing. Hana Svobodová<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPředmět výzkumu
Tento studentský projekt mapuje postoje podnikatelských subjektů k problematice využití elektromobilů k provozování podnikatelské činnosti v ostravském regionu a jejich motivy a intenzitu využívání tzv. green marketingu. Cílem projektu je na základě analýzy zjištěných dat vytvořit model komunikace podporující využití elektromobilů jako prostředku tvorby image podnikatelský subjektů.
Z geografického hlediska byla pro tento výzkum zvolena oblast města Ostravy vzhledem k plánovanému pilotnímu projektu testování nabíjecích stanic a elektromobilů.

Současný stav
Princip elektromobilu je znám již více než 110 let, avšak jeho masové rozšíření se očekává v příštích letech. Příkladem může být Německo, které přijalo závazek uvést do provozu do roku 2020 jeden milion elektromobilů. Význam podpory této technologie spočívá především ve snížení škodlivin v ovzduší velkoměst a v podpoře ekologického přístupu k zajištění mobility obyvatelstva. Rychlost růstu nového odvětví elektromobility v jednotlivých zemích bude ve značné míře podmíněn kvalitou marketingových aktivit klíčových subjektů ve smyslu nalézání cílových skupin zákazníků a komunikace s nimi.
V České republice sehrává zásadní roli v oblasti elektromobility skupina ČEZ, která vytváří oficiální program s názvem Futur/e/motion. Kromě technických otázek, které jsou řešeny pro tento program na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava, je potřebné řešit také otázky marketingové komunikace pro tuto oblast.
Členové řešitelského týmuIng. Eva Chlebišová
doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Ing. Jana Kyzeková
Dr.Ing. Hana Svobodová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je identifikovat rozhodující faktory pro využití marketingových komunikačních nástrojů na business trhu a navrhnout vhodné nástroje komunikace s jednotlivými segmenty pro rozvoj a adaptaci elektromobilů jako běžného dopravního prostředku s ekologickými efekty. Dílčím cílem projektu je zjistit postoje subjektů k tzv. green marketingu a jeho využití v ostravských firmách a postoje organizací k tomuto přístupu a k jejímu využití pro tvorbu image.

Vstupní data výzkumu budou získána na základě osobního a elektronického dotazování marketingových či vedoucích pracovníků podnikatelských subjektů na území Ostravy a v jejím okolí. Předpokládaná velikost výběrového vzorku je odhadována na přibližně 50 – 75 respondentů.

Dalším dílčím cílem je využití synergie při spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky a prohloubení spolupráce s praxí včetně zapojení studentů oboru Marketing a obchod do projektů s reálným a praktickým rozměrem. Při řešení grantu budou výsledky konzultovány s pracovníky marketingu společnosti ČEZ z důvodu zajištění relevantnosti výstupu.

Harmonogram výzkumu
• únor 2010 – příprava výzkumu, pilotáž
• březen 2010 – květen 2010 – dotazování na business trhu
• červen 2010 – červenec 2010 – vyhodnocení dat, zpracování výsledků
• srpen 2010 – září 2010 – analýza získaných dat, zpracování návrhů
• září 2010 – říjen 2010 – zpracování článků a příspěvků, publikace
• listopad 2010 – prosinec 2010 – zpracování závěrečné zprávy

Výstupy projektu lze rozdělit do následujících skupin:

Výsledky výzkumu
• Segmentace subjektů ve vztahu k využívání elektromobilů jako referentských vozidel
• Segmentace subjektů ve vztahu k využívání tzv. green marketingu a míře jeho využití
• Identifikace rizikových faktorů pro rozhodování firem a motivů pro využití elektromobilů a vytváření image
• Vytvoření návrhu komunikace s podnikatelskými subjekty pro rozvoj elektromobility

Prezentace výstupů projektu (dle RVVI)

Článek v recenzovaném periodiku:

- Acta academica karviniensia (4 body)
- Ekonomická revue (4 body)
- ECON (0 bodů)

Články ve sbornících následujících konferencí (0 bodů):

- 20th International Symposium ECOLOGY & SAFETY, Sunny Beach, Bulgaria – publikace v on-line periodiku www.science-journals.eu – s aktivní účastí doktoranda (vložné pro doktorandy 150 eur)

- Mezinárodní konference „INNOWACJE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM ORAZ INSTYTUCJAMI SEKTORA PUBLICZNEGO. TEORIA I PRAKTYKA”, Katowice – s aktivní účastí doktoranda, článek a prezentace v anglickém jazyce (vložné 8800 Kč)

- EDAMBA 2011, Bratislava – aktivní účast doktoranda, článek a prezentace v anglickém jazyce

Článek v odborném nerecenzovaném periodiku (0 bodů):

- Marketing & Komunikace – periodikum vydávané Českou marketingovou společností

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13600,-13702,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10150,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3600,-3552,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady8000,-14652,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek9500,-28945,-
5. Služby18700,-12700,-
6. Cestovní náhrady20700,-501,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14500,-14500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady145000,-
Uznané náklady145000,-
Celkem běžné finanční prostředky145000,-145000,-