Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010105
Název projektuMatematické modelování predikce chování operátora dopravního prostředku s ohledem na bezpečnost v dopravních systémech
ŘešitelTeichmann Dušan doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Jan Daněk, CSc.<br /> doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuInterakce člověka a technického systému je charakteristickým rysem řízení zpravidla každého procesu. Lidský činitel zde vystupuje buď jako operátor nebo uživatel. Klíčovým faktorem řízeného procesu je především jeho bezpečnost. Zatímco bezpečnost technických systémů je díky normotvorným ustanovením a platné legislativě na dostatečné úrovni, predikce chování lidského činitele s ohledem na bezpečnost v technických systémech zůstává i přes mnohé výzkumy stále oblastí málo prozkoumanou bez stanovení zásadnějších kauzálních závislostí, resp. rozhodujících kvantitativních charakteristik. Lidský činitel v těchto systémech zpravidla vystupuje jako „black box“, kdy známe vjemy na vstupu a odezvy na výstupu, zatímco činnost uvnitř zůstává víceméně nepopsaná. Predikce chování lidského činitele je důležitá zejména v dopravních systémech, kde na ní závisí lidské životy a značné hospodářské hodnoty, což potvrzují např. následky mimořádných událostí. Obzvláště důležitá je z hlediska bezpečnosti v dopravních systémech snaha predikovat rozhodování operátorů hromadných dopravních prostředků, resp. stanovit meze, po jejichž překročení lze očekávat chybování operátora, protože následky v těchto případech bývají značné. Předložený projekt si klade za cíl identifikovat očekávaná rizika chování operátora dopravního prostředku při řešení vybraných situací, kdy je operátor vystaven nadměrnému zatížení, ať již fyzického či psychického charakteru. Řešitelé očekávají, že získané výsledky mohou, v kontextu s dosud zjištěnými skutečnostmi, přinést další poznatky uplatnitelné pro nácvik klíčových kompetencí. To umožní lépe připravovat operátory pro efektivní zvládnutí ztížených provozních situací a přispět tak ke zvyšování úrovně bezpečnosti v dopravních systémech. Řešitelé taktéž očekávají, že související výzkum v dané oblasti bude v rámci doktorského studijního programu Dopravní technika a technologie jedním z nosných témat, v rámci kterého je možno pro budoucí období očekávat i vypisování témat doktorských prací.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Ing. Michal Hrbek
Ing. Martin Ivan
Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D.
Ing. Michal Rusek
Ing. Jan Širc
doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Ing. Michal Turek, Ph.D.
Ing. Richard Turek
prof. Ing. Rudolf Volner, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předpokládané výsledky z projektu:
-identifikace vybraných parametrů, na základě kterých je možno modelovat a predikovat chování zkoumaného systému v kontextu bezpečnosti dopravního systému (např. koncentrace operátora dopravního prostředku a rychlost adekvátní reakce operátora na vzniklou situaci),
-identifikace mezí rozhodujících faktorů (únava, stres), při překročení kterých dochází k negativnímu ovlivňování hodnot stanovených parametrů (např. výše uvedené úrovně koncentrace a rychlosti adekvátní reakce na vzniklou situaci),
-metodika sběru dat souvisejících s vyhodnocováním vlivu faktorů ovlivňujících parametry zkoumaného systému,
-analýza vlivu použití audiovizuální stimulace na stanovené parametry v oblasti lidského činitele,
-vyhodnocené výsledky praktických experimentů týkající se ověřování vlivu vybraných faktorů na zvolenou účinnost adekvátní odezvy operátora včetně vytvoření databáze dosažených výsledků pro možnost dalšího uplatnění v případných navazujících projektech.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia15000,-15000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek72000,-35868,-
5. Služby10000,-46323,-
6. Cestovní náhrady5000,-12809,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory4000,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)4000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady110000,-
Uznané náklady110000,-
Celkem běžné finanční prostředky110000,-110000,-