Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010102
Název projektuUrčování pravděpodobnosti úpadku finančních institucí na bázi credit-scoring modelů a za pomocí Lévyho procesů a copula funkcí
ŘešitelGurný Petr Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPři managementu rizik a oceňování kreditních derivátů hraje klíčovou roli správné určení pravděpodobnosti úpadku dlužníků. Zejména špatné ocenění rizik vedlo ke kolapsu finančního systému, který se přes kreditní deriváty rozšířil na většinu světových finančních trhů. Právě z tohoto důvodu se chceme v rámci projektu tímto problémem zabývat.

V projektu budou analyzovány různé přístupy k určování pravděpodobnosti úpadku (PD) se zaměřením na finanční (v první fázi projektu zejména na bankovní) instituce. Primárně budeme vycházet z credit-scoring modelů, jež k určení PD využívají statistických modelů postavených na měření kvalitativních a kvantitativních znaků jednotlivých objektů. Očekáváme, že nejprve bude na základě odlišných statistických přístupů odvozeno několik modelů k určení PD bankovních institucí, přičemž jako datová základna pro výběr analyzovaných objektů bude sloužit americký trh. Následně budou tyto modely porovnávány, aplikovány a verifikovány na vybraných českých bankovních institucích. V současnosti existuje několik modelů k predikci úpadku nefinančních institucí i pro český trh, ovšem chybí modely pro určení PD právě institucí finančního charakteru. Z tohoto důvodu považujeme vybrané téma za aktuální. Následným a neméně důležitým krokem bude určení budoucího vývoje PD. Po konstrukci modelů budeme jednotlivé vybrané finanční indikátory modelovat pomocí vícerozměrných podřízených Lévyho procesů. Tento přístup nám dává volnost jak při modelování jednotlivých náhodných procesů (s výhodou modelování vyšších momentů pravděpodobnostních rozložení), tak při zachycování závislostí mezi nimi, k čemuž budou používány různé druhy copula funkcí. Očekáváme, že bychom měli závěrem ověřit obecně přijímaný předpoklad, že český bankovní trh je stabilnější než americký, z důvodu odlišného přístupu k investování jednotlivých bankovních institucí.

V rámci daného předmětu výzkumu byly již publikovány a prezentovány dílčí výsledky v roce 2009, na které bychom v předkládaném projektu dále rádi navázali. Konkrétně se jednalo o následující publikace a konference:

GURNÝ, P., GURNÝ M. Estimation of PD of financial institution within linear discriminant analysis. Mathematical Methods in Economics. CZU Praha, 2009.
(dle metodiky RVVI – 8 bodů)

GURNÝ, P., TICHÝ, T. Estimation of future PD of financial institution on the basis of scoring model. POLOUCEK, S. and STAVAREK, D. (ed.) Structural and Regional Impacts of Financial Crises. Proceedings of 12th International Conference on Finance and Banking. Karvina : Silesian University, 2009.
(dle metodiky RVVI – 8 bodů)

GURNÝ, P. Linear discriminant analysis and Lévy processes within estimation of PD of financial institutions. XVIII International Tor Vergata Conference on Money, Banking, and Finance - Global Institutions for Global Markets, University Tor Vergata Rome, 2009.

GURNÝ, P. Influence of the market expectation on the bankruptcy prediction. Colloque Djerba’09 - Financial Crisis, Governance, Risk Management, University of Bordeaux IV, 2009.

GURNÝ, P., GURNÝ, M. Lineární diskriminační analýza a Lévyho procesy při určování pravděpodobnosti úpadku finančních institucí. Finanční řízení podniků a finančních institucí, VSB-TU Ostrava, 2009.

GURNÝ, P., GURNÝ, M. A revised model to estimate PD of US banks. Working paper, VSB-TU Ostrava, 2009.

GURNÝ, P. Analýza citlivosti PD finančních institucí na tržním očekávání v rámci lineární diskriminační analýzy, MendelNET 2009, Mendelova univerzita Brno, 2009.


Předpokládá se, že se na řešení projektu bude podílet jeden akedemický pracovník a tři studenti navazujícího magisterského studia.
Členové řešitelského týmuIng. Petr Gurný, Ph.D.
Ing. Martin Gurný
Bc. Kateřina Lasáková
Bc. Eva Pardubická
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je sestrojit, porovnat a aplikovat několik modelů pro určení pravděpodobnosti úpadku finančních institucí na bázi credit-scoring modelů. Vybrané modely pak budou aplikovány na portfolio českých bank s cílem určit jejich budoucí rozložení pravděpodobnosti úpadku. Závěrem pak bude srovnání stability českého a amerického finančního trhu.

Dosažené výsledky budou zpracovány do několika odborných příspěvků, přičemž předpokládáme, že budou prezentovány alespoň na třech mezinárodních konferencích, konkrétně na mezinárodní konferenci Mathematical Methods in Economics 2010, 24th European Conference on Operational Research a IXX International Tor Vergata Conference on Money, Banking and Finance . Dále budou výstupy sloužit jako podklady pro napsání oborové a disertační práce odpovědného řešitele projektu a pro vypracování diplomových prací členů řešitelského týmu, přičemž konečná fáze realizace těchto prací (vyjma práce oborové) proběhne vzhledem k délce období řešení projektu až v následujícím roce.

Při řešení projektu budeme postupovat následujícím způsobem. V období února a března dojde ke sběru a zpracování dat z dostupných údajů amerického trhu. Koncem března a v následujících měsících (duben, květen) budou z do té doby sesbíraných dílčích dat odvozeny první modely k určení PD, rovněž se předpokládá aplikace základních Lévyho procesů a jednoduché Gaussovy a Studentovy copule. První výsledky by pak měly být prezentovány na 24th European Conference on Operational Research konané začátkem července v Lisabonu. V té době už budou rozvíjeny další modely k určování PD a aplikovány mean reverting Lévyho procesy (které by měly být vhodnější k modelování budoucího vývoje finančních ukazatelů) a další druhy copula funkcí. Další dílčí výsledky pak budou prezentovány v rámci mezinárodní konference Mathematical Methods in Economics 2010 konané v září. Podzim by měl být věnován porovnávání jednotlivých modelů a shrnutí a ucelení výsledků a jejich prezentaci na IXX International Tor Vergata Conference on Money, Banking and Finance konané začátkem prosince v Římě.

Očekávané publikační výstupy dle RVVI lze shrnout následovně:

a) Odborný článek v recenzovaném časopise Journal of Financial Stability (dle RVVI oddílu Jneimp “článek v recenzovaném časopise světově uznávané databáze “ – 8 bodů).

b) Odborný článek v recenzovaném časopise Prague Economic Papers (dle RVVI oddílu Jneimp “článek v recenzovaném časopise světově uznávané databáze “ – 8 bodů).

c) Odborný článek v recenzovaném časopise E+M (dle RVVI oddílu Jneimp “článek v recenzovaném časopise světově uznávané databáze “ – 8 bodů).

- Ve všech třech výše uvedených časopisech se v nejbližší době předpokládá jejich zařazení mezi časopisy s nenulovým impaktním faktorem.

d) Příspěvek ve sborníku konference Mathematical Methods in Economics 2010 (dle RVVI oddílu D “článek ve sborníku v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science& Humanities” – 8 bodů).

- Celkový očekávaný výstup projektu by se tedy dle metodiky RVVI měl pohybovat v rozmezí 25 – 40 bodů.

Jak již bylo zmíněno, kromě výše uvedených publikací budou dílčími výsledky projektu i aktivní vystoupení v anglickém jazyce na minimálně třech mezinárodních konferencích (z toho dvou zahraničních) a na mezinárodní konferenci Řízení a modelování finančních rizik 2010 pořádané Katedrou financí VŠB – TU Ostrava a dále budou výsledky sloužit řešitelům týmu jako podklady pro napsání diplomových prací, práce oborové a posléze disertační.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
99280,-95275,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)73000,-71100,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti26280,-24175,-
2. Stipendia150000,-144300,-
3. Materiálové náklady7720,-13434,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek29000,-38131,-
5. Služby7000,-10348,-
6. Cestovní náhrady40000,-31512,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory37000,-37000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady370000,-
Uznané náklady370000,-
Celkem běžné finanční prostředky370000,-370000,-