Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010101
Název projektuIntegrace GIS a numerických modelů pro analýzu zranitelnosti území a operativní krizové řízení ve vztahu k vybraným přírodním a antropogenním rizikům
ŘešitelŘíhová Veronika Ing.
Školitel projektudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuIntegrované srážkoodtokové modelování, hydrodynamika a hydrogeologie. To vše ve vztahu k hydrometeorologickým extrémům (regionální a přívalové srážky, sucho).
Příprava implementačního mechanismu pro krizové řízení a územní plánování. Vyhodnocení rizik a stanovení zranitelnosti území, to vše pro rutinní operativní provoz (migrace na FLOREON+, CTV/HZS ČR, IT4Innovations).
Klasifikace sesuvů na úrovni dopadů pro vodohospodářské objekty, budovy, komunikace, železnice, produktovody aj.
Členové řešitelského týmuIng. Mgr. Michaela Hořínková
Ing. Bc. Lucie Šašková
Ing. Ondřej Malek
Ing. Barbora Míčková
Ing. Veronika Říhová
Ing. Veronika Říhová
doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Ing. Petr Vavroš
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hydrometeorologické extrémy jako jsou regionální a přívalové srážky, sucho, či eutrofizace vod a kontinuální a havarijní úniky kontaminantů, krátkodobě či dlouhodobě ovlivňují vodní složku v krajině a její dynamiku v různých aspektech. Pro analýzy nejen těchto jevů (např. analýzu odezvy povodí na přívalovou srážku) je vhodná aplikace hydrologických modelů spolu s podporou GIS (geografické informační systémy).
Pokud mají být všechny tyto změny dostatečně podchyceny a analyzovány, je zapotřebí mít k dispozici také dostatečnou datovou základnu a efektivní nástroje. Pokročilé integrované hydrologické modely jsou schopny všechny zmiňované procesy podchytit s tím, že pokud jsou využity i distribuované modely, jsme schopni v dostatečném detailu i simulovat a predikovat i prostorovou variabilitu jednotlivých procesů a faktorů dynamiky vodní složky v krajině a odezvy krajinných geosystémů na tuto proměnlivost a zejména její extrémní hodnoty.

Vstupní prostorová data však nadále zůstávají určujícím faktorem pro kvalitu těchto analýz. Dostupnost dat, ale především jejich kvalita a přesnost vybraných parametrů je základním předpokladem pro dosáhnutí relevantních a odpovídajících výstupů.
Na jedné straně stojí data statická, která se po dobu simulace významně nemění a na straně druhé stojí data dynamická, jejichž hodnota se mění např. s časem.
Nelze tedy vždy očekávat, že data budou v ideálním časoprostorovém rozsahu a rozlišení, právě proto je účelné pro jejich získávání, úpravu a správu využívat geografické informační systémy – GIS.
Konkrétně se jedná např. o DMT (digitální model terénu), data o půdách, krajinném pokryvu, data o srážkách (získaná pozemním i radarovým měřením) a další meteorologická data jako teploty, parametry sněhové pokrývky aj.

Kombinace GIS (např. ArcGIS, SAGA GIS, GRASS GIS) a pokročilých modelovacích nástrojů typu MIKE SHE, GSSHA, TOPMODEL a FEFLOW potom umožňuje vybudovat systém pro integrovanou analýzu, simulaci a predikci chování vodní složky v krajině a jejích kvantitativních a kvalitativních aspektů.

Cíl projektu
Hlavním cílem výzkumu je tedy vybudovat implementační mechanismus pro integrované modelování a predikci odezvy povodí na vstupní srážku různého typu, tání sněhu, pozvolné a havarijní změny v chemismu půdního profilu, povrchových a podzemních vod. Konkrétní výstupy by měly zahrnovat zejména s pomocí GIS a následného postprocessingu stanovení zranitelnosti území vůči těmto i dalším faktorům.
Finálně by tento mechanismus měl sloužit pro rutinní provoz v rámci krizového řízení kraje a vzniklá infrastruktura by měla být implementována v rámci projektů FLOREON+ a IT4Innovations.
Výstupem budou také mapy zranitelnosti zkoumaných území vůči vybraným faktorům (mapy zranitelnosti území využitelné v krizovém řízení, např. stupně citlivosti území vůči potenciální kontaminaci, sesuvům, mapy rozlivů při záplavách aj.).

Harmonogram prací
1. Analýza vnějších podmínek
2. Pořízení dat
3. Návrh scénářů
4. Samotný proces modelování
5. Kalibrace a verifikace modelů
6. Validace metodiky, návrh aplikace
7. Hodnocení rizikovosti jevů, mapy zranitelnosti území
8. Implementace mechanismu


Předpokládané publikování
Předpokládáme publikování výsledků výzkumu v některých z odborných periodik v kategorii A1 a A2 se zaměřením na vodní hospodářství, GIS, hydrologii, krajinné inženýrství a hydrogeologii.
Např : Vodní hospodářství, Zprávy lesnického výzkumu, Journal of Hydrologogy, HEIS, Geoinformatica, Acta montanica Slovaca, Journal of Water Supply, Computer World, Sborník Říční krajina


Konference
HydroPredict 2010
Říční krajina 2010
Voda v krajině 2010


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
34000,-33500,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)25000,-25000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti9000,-8500,-
2. Stipendia125000,-125000,-
3. Materiálové náklady25000,-34160,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek19500,-9600,-
5. Služby25000,-26970,-
6. Cestovní náhrady55000,-54270,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory31500,-31500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady315000,-
Uznané náklady315000,-
Celkem běžné finanční prostředky315000,-315000,-