Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/2010100
Název projektuOdvaly – recentní stanoviště hornické krajiny Horního Slezska a jejich ekologický potenciál
ŘešitelUrbancová Lenka Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuÚzemí Horního Slezska patřilo vždy k oblastem s vysoce rozvinutým těžebním průmyslem. Díky těžbě černého uhlí a jeho následného zpracování docházelo a stále dochází k akumulaci odpadů z těžby a k dalším negativním vlivům (poklesy, zvýšená prašnost, devastace přirozených ekosystémů atd.). Vznikají tak odvaly hlušiny, sedimentační nádrže, zvodnělé poklesové kotliny, suché poklesy apod. Všechna tato recentní stanoviště je nutno začlenit do okolní krajiny, tak aby se co v nejkratším období vytvořilo rezistentní, druhově rozmanité, fungující a přírodě blízké území.
Hlavním cílem projektu je mapování odvalů v hornické krajině Horního Slezska. Hodnocení vlivu živin a stanovištních podmínek na přírůsty dřevin, druhovou rozmanitost a typy rostlinných společenstev.
Našim zájmem při řešení je zaměřit se především na problematiku obnovy/ochrany mimoprodukčních funkcí odvalů – tedy na rekultivace, při kterých vznikají přírodě blízké ekosystémy. Tento trend je výsledkem nových poznatků v ochraně krajiny, větší úcty k přírodě a dokonalejší techniky a technologie.

Členové řešitelského týmuIng. Lenka Urbancová, Ph.D.
doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Ing. Dana Žampachová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Úkoly a způsob řešení:
V rámci cíle byly stanoveny tyto úkoly:

- Excerpce dat zaměřené na obnovu krajiny, krajinné plánování a Land Use
(Studium odborné literatury)
- Přesné vytýčení daného území pro sběr dat
(Rozdělení Horního Slezska na menší geografické jednotky vhodné pro realizaci výzkumu. Pro samotný výzkum budou vybrány dvě lokality s rozdílnými stanovištními podmínkami.)
- Shromáždění fytocenologických, dendrologických, stanovištních dat a pedologických vzorků v zájmové oblasti
(Dvoudenní až třídenní výjezdy vhodné pro intenzivní sběr dat a informací na daném území. Podrobný floristický, dendrologický a fytocenologický průzkum; průzkum stanovištních parametrů a podmínek; určení přesné lokalizace stanovišť, geografický popis stanoviště včetně nadmořské výšky v geocentrických souřadnicích s použitím GPS přístroje a odběr hlušinového substrátu.)
- Převod dat do elektronické podoby, syntéza dat, příprava dat pro další zpracování
Publikační činnost v časopisech: Ecosystems Journal (Impact Factor: 3.376 (2008)), Ökologie Journal Impact Factor: 3.018 (2008)) a GeoScience Engineering.


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia80000,-80000,-
3. Materiálové náklady7000,-33100,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek25000,-6400,-
5. Služby48700,-42000,-
6. Cestovní náhrady40000,-39200,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22300,-22300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady223000,-
Uznané náklady223000,-
Celkem běžné finanční prostředky223000,-223000,-