Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201098
Název projektuModerní řídicí algoritmy mechatronických systémů s elektrickými regulovanými pohony
ŘešitelRech Pavel Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuNezbytnou součástí výzkumu a vývoje mechatronických systémů je i výzkum a vývoj nových metod řízení založených na nejnovějších vědeckých poznatcích. Zejména u složitých, případně distribuovaných elektromechanických systémů, je díky jejich komplexnímu charakteru problém jejich efektivního řízení stále otevřen. Rozvíjí se teorie robustního automatického řízení, syntéza řízení nelineárních systémů s neurčitostmi a dopravními zpožděními, nové efektivní metody založené na fuzzy přístupech a neuronových sítích při využívání prvků virtuálních technologií. Rozvíjí se výzkumy v oblasti aplikací číslicových regulátorů neceločíselného řádu (digital fractional-order controller), které vykazují lepší dynamické vlastnosti v porovnání s klasickými číslicovými regulátory.
V testování jsou metody a koncepce řídicích systémů založené na metodě „Hardware in the Loop Simulation“, u kterých je řízený mechatronický systém nahrazen komplexním počítačovým modelem.

Projekt bude zaměřen na moderní metody řízení a moderní přístupy k řešení řídicích algoritmů mechatronických systémů s využitím moderních informačních technologií.
Členové řešitelského týmuIng. Pavel Bílek
prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc.
Ing. Ondřej Frančík
Ing. Jan Michalík
Ing. Pavel Rech
Ing. Josef Szotkowski
Ing. Jan Vaněk
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je výzkum moderních metod řízení mechatronických systémů s elektrickými regulovanými pohony s asynchronními motory a synchronními motory s permanentními magnety napájenými z měničů frekvence.

Dílčí cíle projektu:
C1. Výzkum moderních bezsensorových metod řízení mechatronických systémů s elektrickými regulovanými pohony.
C2. Modelování a simulace moderních bezsensorových metod řízení mechatronických systémů s elektrickými regulovanými pohony pomocí moderních softwarových prostředků.
C3. Vývoj řídicích algoritmů pro implementaci do moderních řídicích systémů se signálovými procesory.
C4. Realizace funkčních prototypů a experimentálních pracovišť.
C5. Experimentální ověřování vlastností dílčích částí funkčních prototypů.
C6. Publikace dílčích výsledků na zahraničních konferencích a v odborných časopisech.
C7. Zpracování výsledků řešení, tvorba technické dokumentace.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia149000,-149000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady22000,-22000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9000,-9000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady180000,-
Uznané náklady180000,-
Celkem běžné finanční prostředky180000,-180000,-