Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201095
Název projektuVýzkum v oblasti vstupních surovin a výstupních materiálů z pyrolýzního procesu
ŘešitelPánek Petr doc. Ing., CSc.
Školitel projektuprof. Ing. Václav Roubíček, CSc.,Dr.h.c.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuS postupným vývojem lidské společnosti a s rostoucím životním tempem dochází neustále k enormní spotřebě energií, k úbytku fosilních paliv a k velké produkci různorodého odpadu. Takovýto růst životního tempa nepříznivě ovlivňuje životní prostředí a rovněž negativně působí na jeho jednotlivé složky.
Podstatou výzkumu je dlouhodobý projekt, jenž je zaměřený na pyrolýzní zpracování odpadů, včetně nebezpečných odpadů, jenž umožní efektivní cestou snížit ekologické zátěže, enormní produkci produkci odpadů a využít energetický potenciál, který tento materiál skrývá a to bezpečnou a ekologickou cestou.
Pyrolýza je fyzikálně-chemický děj, který řadíme do skupiny termických procesů. Obecně lze tento děj charakterizovat jako termický rozklad bez přístupu oxidačních médií, jehož podstatou je ohřev materiálu (T= 500 – 800°C) nad mez termické stability přítomných organických sloučenin, což má za následek štěpení vysokomolekulárních látek až na stabilní nízkomolekulární produkty. Produktem pyrolýzního štěpení je vždy tuhý zbytek (s) na bázi koksu, kapalná frakce (l), jenž se vyznačuje různorodým složením (např. u pyrolyzování opotřebovaných pneumatik má kapalná fáze charakter motorové nafty) a plynná fáze (g), jenž obsahuje vodík, oxid uhelnatý, metan, etan a jiné jednoduché organické látky.
Zásadní výhodou této inovativní technologie oproti spalování je, že k rozkladu dochází při nedostatku kyslíku a tím je omezena tvorba polychlorovaných dibenzo - dioxinů a PCB (polychlorované bifenyly),jenž představují nejobávanější skupinu chemikálií, které jsou obzvláště jedovaté a mají dlouhodobý účinek. Další nespornou nevýhodou spalování oproti pyrolýze je likvidace pevného zbytku vzniklého při spalování (popela), procesy jako je solidifikace, vitrifikace či bitumenace, které rovněž zatěžují ekonomickou stránku těchto zařízení na likvidaci odpadu. Takto zpracovaný pevný zbytek po spalování nelze dále zpracovat nebo ekologicky zhodnotit jinak, než provést uložení na skládky odpadu.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Jiří Bilík, CSc.
Ing. Jaroslav Frantík, Ph.D.
doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Ing. Zuzana Poláčková
doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
prof. Ing. Václav Roubíček, CSc.,Dr.h.c.
Ing. Veronika Sassmanová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem předloženého projektu je detailní rozbor vstupních a výstupních materiálů z pyrolýzního procesu, jejich využití v průmyslových odvětvích, možnosti využití výstupních fází z této technologie, rozbor dějů a optimalizace pyrolýzního procesu s cílem dosažení maximální efektivity provozu.

V období od 1. 1. 2010 do 31.12. 2010 se členové řešitelského týmu tohoto projektu zaměří na:
- chemické analýzy a rozbory vstupních a výstupních surovin (složení, výhřevnosti plynné složky)
- možnosti zpětného využití výstupních produktů v samotném pyrolyzním procesu, zejména kapalné fáze
- zpracování a vytvoření společné databáze výsledků měření
- ověření teoretických výsledků s výsledky získanými z provozního měření (bilance provozu)
- ověření možnosti využití pyrolýzního plynu k výrobě elektrické energie prostřednictvím spalovacího motoru či turbíny
- snížení tepelných ztrát zařízení a zvýšení celkové účinnosti procesu

Navrhovaný projekt umožní ověřit dosavadní teoretické výsledky.
Veškeré výstupy získané z řešení tohoto projektu budou využity pro napsání disertačních prací, se zaměřením na další možný výzkum, vývoj a využití v praxi.
Účastníci řešitelského týmu budou své výsledky konzultovat s odborníky z praxe, zúčastní se konferencí v oblasti energetiky, odpadového hospodářství a dosažené výsledky zhodnotí v odborných časopisech.
V případě tematické možnosti připraví návrh řešení ve formě ochrany práv duševního vlastnictví, např. ve formě užitného vzoru.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20400,-16968,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)15000,-15200,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5400,-1768,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady20000,-29402,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek154000,-149734,-
5. Služby60000,-50860,-
6. Cestovní náhrady12000,-13796,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory30000,-35640,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady356400,-
Uznané náklady356400,-
Celkem běžné finanční prostředky356400,-356400,-