Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201092
Název projektuVýzkum v oblasti rozvoje pyrolýzní technologie
ŘešitelJuchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPředmětem navrhovaného projektu výzkumu je z oblasti energetiky, jedná se o téma zaměřené na řešení vysoce aktuální ekologické problematiky nakládání s odpady.

Konkrétně je tento výzkum orientovaný na termické zpracování vstupních surovin při teplotách 400 až 800 °C bez přístupu vzduchu – pyrolýzu. Jedná se o inovativní technologii, která je založena na tepelném rozkladu vstupní suroviny, při němž jsou nežádoucí látky rozloženy na látky snadněji zpracovatelné či uložitelné, nebo na neškodné sloučeniny.

Celý pyrolýzní proces sestává jednak z vlastní pyrolýzy (zahřívání vstupních látek za nepřístupu vzduchu a vzniku pyrolýzních produktů) a jednak ze zpracování produktů procesu (např. čištění plynné složky). Touto technologií lze zpracovávat celou řadu organických materiálů. Jejím produktem je vždy plynná fáze (složena z metanu, vodíku, oxidu uhelnatého, vody aj.), kapalná fáze rozličného složení a tuhá fáze na bázi koksu.
Oproti spalování je pyrolýza z ekologického hlediska mnohem vhodnějším procesem, protože méně znečišťuje ovzduší, těžké kovy soustřeďuje v tuhém zbytku a omezuje vznik toxických oxidačních zplodin.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Bc. Martina Plháková
prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
doc. Ing. Michael Lichý, CSc.
Ing. Iva Smrčková
Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je dosažení maximální efektivity provozu pyrolýzní jednotky.
V rámci tohoto cíle je výzkum zaměřen na možnosti tepelného rozkladu vstupní suroviny, vhodného zpracování a následného využívání produktů pyrolýzy, optimalizaci termického procesu a případná rekuperaci odpadního tepla.

V roce 2010 se řešitelé zaměří na:
- podrobné chemické rozbory různých vstupních surovin
- analýzy výstupních produktů z různých vstupních surovin: měření koncentrací CO, CO2, H2, CH4 a TOC v plynné složce (pyrolýzní plyn) pomocí plynových analyzátorů; měření teploty, tlaku, a průtoku plynné složky; měření výhřevnosti plynné složky stacionárním kalorimetrem; chemické analýzy a množství pevné a kapalné složky
- návrh možnosti čištění pyrolýzního plynu
- posouzení možností využívání pyrolýzního plynu k výrobě elektrické energie prostřednictvím spalovacího motoru či spalovací turbíny
- optimalizace procesu ohřívání pyrolýzní retorty: možnosti rekuperace odpadních spalin; snížení tepelných ztrát jednotky netěsnostmi a prostupem tepla; nalezení nejvhodnějších energetických parametrů spalování pro různé vstupní suroviny

V rámci výzkumu se řešitelé zúčastní konferencí z oblasti energetiky, využívání odpadů a budou publikovat v odborných časopisech.

Výstupy projektu jsou definovány následovně:
- publikace ve Sborníku vědeckých prací, min. 2 články
- Souhrn získaných poznatků o kvalitě paliv,
- Efektivita procesu, možná doporučení
- min. 1 užitný vzor z oblasti optimalizace ohřevu pyrolýzní retorty, čištění plynu, případně granulometrické úpravy
-

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13600,-13600,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3600,-3600,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady10000,-10000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek116000,-116000,-
5. Služby46400,-46400,-
6. Cestovní náhrady10000,-10000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady246000,-
Uznané náklady246000,-
Celkem běžné finanční prostředky246000,-246000,-