Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201090
Název projektuVýzkum závislosti štípacích sil v závislosti na tvaru klínu a druhu štípaného dřeva
ŘešitelUčeň Oldřich Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumu1. Závislost velikosti štípací síly na materiálových vlastnostech dřeva.
2. Optimální tvar nástroje pro dělení (štípání) dřeva.

V rámci řešení projektu budou měřeny velikosti štípacích sil v závislosti na druhu použitého dřeva a tvaru klínu. Výsledný tvar použitého štípacího nástroje (klínu) bude optimalizován s ohledem na minimalizaci hodnoty štípacích sil. Získaná data a metodika měření může být následně použita pro projekční a konstrukční návrhy strojů pro zpracování nekovového odpadu.
Členové řešitelského týmuIng. Lucie Gabrhelová
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Bc. Vojtěch Machů
Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Funkční vzorek měřícího standu.
V rámci projektu bude navrženo měřící zařízení pro měření sil při štípání dřeva. Zařízení bude opatřeno příslušnými měřícími sondami. Zařízení umožní měření velikosti a průběhu štípací síly, jak po vláknech tak kolmo na vlákna použitého vzorku dřeva. Měření bude probíhat s různými tvary klínů.

2. Konstrukční návrh optimalizovaného tvaru pracovního nástroje (klínu)
Cílem výzkumných prací na projektu je návrh optimalizovaného tvaru klínu, jehož použitím lze dosáhnout nejlepší silové parametry při procesu štípání. Naměřená data budou vyhodnocena a zpracována s ohledem na závislost tvaru klínu a druhu štípaného dřeva.

3. Publikace výsledků v recenzovaném odborném periodiku (minimálně ve sborníku vědeckých prací Fakulty strojní).

4. Soubor naměřených a vyhodnocených dat a matematický model
Z naměřených výsledků bude zpracován matematický model pro popis vlastností jednotlivých druhů dřeva.Leden až květen – zpracování výkresové dokumentace
Červen až srpen – výroba
Září – uvedení do provozu
Říjen až prosinec – měření a zpracovávání dat

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia9000,-12000,-
3. Materiálové náklady8000,-22344,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek100000,-88915,-
5. Služby20000,-30864,-
6. Cestovní náhrady6000,-6006,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-12871,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)20000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady173000,-
Uznané náklady173000,-
Celkem běžné finanční prostředky173000,-173000,-