Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201087
Název projektuExperimentální zkoušky a numerická analýza předpjatého zdiva s kluznou spárou
ŘešitelSekanina David Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPozornost projektu bude zaměřena zejména k experimentálním metodám měření deformací a následné analýzy napjatosti zdiva. Bude navrženo a zkonstruováno zkušební zařízení, u kterého budou měřeny deformace a přetvoření od působích sil v kotevní oblasti, proběhnou první experimenty a jejich vyhodnocení, úpravy postupu měření a jeho automatizace. V další fázi budou probíhat vlastní experimentální zkoušky na cihelném bloku zatíženého svislým napětím a jednostranným či oboustranným předpětím od předpínacích lan a kotev. Budou měřeny deformace pro různé pevnostní třídy zdiva, zdících prvků a malt, velikosti kotevních oblastí, různé kombinace jednostranného i oboustranného předpětí při různých stupních předpětí.Posledním krokem bude zahájení vyhodnocování naměřených hodnot a tvorba numerickcýh modelů a jejich verifikace pomocí naměřených hodnot.
Zkoušky kluzných spár byly provedeny pouze pro starší materiály asfaltových izolačních pásů a pouze při běžné laboratorní teplotě. Předpokládá se ověření jejich teplotně závislých reologických vlastností i při běžných venkovních teplotách, ve styku se zděnými konstrukcemi vystavené působení předpětí.
Bude vytvořeno zkušební zařízení pro zkoušení trojosé napjatosti předpínaného zděného rohu.
Plánovaný časový harmonogram je následující:
- Březen - návrh konstrukce zkušebního zařízení.
- Květen - návrh a konstrukce vnášení svislých a vodorovných zatížení do zkušebního vzorku tak, aby se účinky napjatosti způsobené zkušebním zařízením daly přirovnat k působení v reálné konstrukci.
- Srpen - zkušební provoz a kalibrace měřících zařízení.
- Říjen - vyhodnocení prvních výsledků.
První rok projektu bude sloužit pro ověření zkušebního zařízení a pro nastavení zařízení pro další experimenty.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Ing. David Sekanina, Ph.D.
Ing. David Sekanina, Ph.D.
Ing. Marie Kozielová, Ph.D.
Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Účelem navrženého projektu je experimentálně ověřit a následně analyzovat stav napětí a přetvoření předpínaného zdiva v kotevní oblasti. Výsledkem řešení by měl být navržený postup výpočtu a průkaz spolehlivosti takto zesílené zděné konstrukce. Tím by měla odpadnout nejistota a prozatím měřením nepodložený předpoklad o principu vnášení předpětí do kotevních oblastí zdiva, neboť návrh předpínacích kroků a stupňů předpětí se u zděných konstrukcí doposud provádí empiricky, často metodou pokus - omyl. Bude zkoušen a vyšetřován příznivý vliv kluzných spar na vnesení předpětí při různých teplotách provádění. Konečným přínosem by měla být možnost efektivně staticky zajišťovat zděné a železobetonové stavební konstrukce zatížených deformačním zatížením od poddolování, ražby tunelů či kolektorů, popř. jiných vlivů, např. od nadměrného dopravního zatížení či důlních otřesů. Všechny tyto extrémní účinky zatížení se vyskytují na území Moravskoslezského kraje a jsou zdrojem řady závažných stavebních poruch či dokonce havárií. Zároveň bude možno navrhovat sanace zděných konstrukcí předpětím pomocí moderních numerickcých metod na rozdíl od současného postupu, který je založen na empirickcých zkušenostech a míře odvahy provádějících firem.
Cílem projektu je rovněž ověřit příznivý vliv reologických kluzných spar, které svými přetvárnými vlastnostmi snižují tření mezi základem a podložím a umožní vnést předpětí do celé zděné konstrukce. Ačkoliv je tento postup sanací pomocí dodatečně vneseného předpětí dobře ověřen u železobetonových konstrukcí, pro mnohdy nehomogenní a porušené zdivo není tato technologie dostatečně ověřena.

Předpokládají se následující výstupy projektu:
- Publikace v recenzovaných neimpaktovaných periodikách, např. Konstrukce; Beton TKS; Stavební obzor; Sborník vědeckých prací VŠB - TUO, řady stavební (pokud bude zařazen do seznamu)
- Publikace ve sbornících na tuzemských i zahraničních konferencích.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
42880,-42880,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)32000,-32000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10880,-10880,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek68000,-68000,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12020,-12020,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady122900,-
Uznané náklady122900,-
Celkem běžné finanční prostředky122900,-122900,-