Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201086
Název projektuVztah designového a technického řešení kachlových kamen
ŘešitelPetránková Ševčíková Silvie Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuSoučasná doba je v oblasti paliv pro vytápění charakteristická návratem k využívání dřeva. Důvodů tohoto návratu je více. Velkou roli zde hraje postupné snižování tepelných ztrát budov a stálý nárůst ceny fosilních paliv. Cena dřeva sice taky neustále roste díky zvyšujícím se nákladům na jeho zpracování, přesto je tento nárůst řádově menší než je tomu u plynu nebo uhlí.
Díky snižování nároků na výkon topného zdroje v obytných budovách se ukazují přednosti využití kachlových kamen, které jako doplňkový zdroj tepla v jarních a podzimních měsících dokáží pokrýt veškeré nároky na dodávku tepla. Díky svým akumulačním schopnostem dokáží dodávat teplo po několik hodin bez nutnosti dalšího přikládání, čím snižují nároky na obsluhu a zvyšují komfort vytápění. Další výhodou je jejich nezávislost na dodávkách elektrické energie. Kachlovým kamnům lze do určité míry také připočíst i ekologické a zdravotní aspekty. Při správné konstrukci je ceněna zajištěná cirkulace vzduchu, při minimálním zvýšení prašnosti, s koloběhem ionizovaného a vlhkého vzduchu.
V rámci projektu bude zkoumán vývoj základních typů kachlových kamen v Moravskoslezském kraji v období od 17. do 20. století z pohledu jejich technického řešení. Cílem projektu je nalézt přelomová období v konstrukci těchto kachlových kamen. Další důležitou části projektu bude vyjádření dopadů přelomových období na emisní a provozní parametry u vybraných a dostupných konstrukcí kachlových kamen.
Pro řešení projektu bude částečně využito technické zázemí Výzkumného energetického centra, zbývající část zařízení nezbytného pro realizaci projektu bude pořízena z rozpočtu projektu.


Členové řešitelského týmuIng. Roman Bogocz
prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
Ing. Silvie Petránková Ševčíková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Plánované cíle projektu jsou následující:
1. Zmapování základních typů kachlových kamen, a jejich vývojových změn, na území Moravskoslezského kraje v období 17. – 20. století
2. Nalezení přelomových období v konstrukčním a technickém řešení těchto kachlových kamen.
3. Vyjádření dopadů přelomových období na emisní a provozní parametry u vybraných a dostupných konstrukcí kachlových kamen.

Postup řešení:

Základní myšlenkou projektu je určení spojitosti designového a technického řešení kachlových kamen v určeném období a místě s cílem nalézt milníky vývoje a konstrukční prvky, které se v současné době, přes jejich výhody, již nepoužívají.
Při řešení projektu bude pořízená fotodokumentace základních dostupných typů kachlových kamen, bude provedeno měření základní emisních a akumulační charakteristik. Na základě naměřených hodnot bude provedeno srovnání s aktuálním stavem používaných kachlových kamen.

1. V rámci zmapování základních změn ve vývoji kachlových kamen v období 17. – 20. století na území Moravskoslezského kraje, budou navštíveny historické budovy s kachlovými kamny v tomto kraji, kde bude pořízena jejich fotodokumentace. V současné době je domluvena návštěva zámku v Hradci nad Moravicí a v Bruntále. Současně bude získána, pokud to bude možné, fotodokumentace ze stavby těchto kachlových kamen, která bude podkladem pro posouzení technických parametrů jako je vedení spalinových cest a řešení přívodu vzduchu do kamen. Současně s pořizováním fotodokumentace budou zjišťovány další informace nezbyté pro stanovení technických parametrů kachlových kamen.

2. Nalezení přelomových milníků v designovém a technickém řešení kachlových kamen bude provedeno na základě získaných informací a pořízené fotodokumentace. Na základě těchto podkladů bude provedeno srovnání jednotlivých typů kachlových kamen a určeny přelomové milníky, které měly zásadní vliv na designové a technické řešení.

3. Vyjádření dopadů přelomových období na emisní a provozní parametry u vybraných a dostupných konstrukcí kachlových kamen. Budou provedena měření při použití stejného druhu paliva o shodné vlhkosti, přípustná bude tolerance ± 5%. Před započetím zkoušky bude provedeno změření vlhkosti použitého paliva a odměřena dávka ke spalování, tolerance pro hmotností rozdíly bude ± 15%. Na jednotlivých vytipovaných zařízeních budou měřeny emise CO, NOx, bude sledována teplota spalin a koncentrace O2 ve spalinách. Dále budou měřeny povrchové teploty kamen a jejich akumulační charakteristika.

Výsledky projektu budou prezentovány v odborném periodiku. V plánu je také prezentace na zahraniční konferenci.

Časový harmonogram projektu je rozpočítán na 10 měsíců realizace projektu.

6 měsíců
- Zmapování základních změn ve vývoji kachlových kamen v období 17. – 20. století na území Moravskoslezského kraje.
- Nalezení přelomových období v konstrukčním a technickém řešení kachlových kamen.

3 měsíce
- Vyjádření dopadů přelomových období na emisní a provozní parametry u vybraných a dostupných konstrukcí kachlových kamen.

1 měsíc
- Vyhodnocení celého projektu a kompletace závěrečné zprávy.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
47600,-46900,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)35000,-35000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti12600,-11900,-
2. Stipendia71400,-71400,-
3. Materiálové náklady17500,-22700,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek39900,-49000,-
5. Služby11000,-19400,-
6. Cestovní náhrady25000,-3000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory23600,-23600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady236000,-
Uznané náklady236000,-
Celkem běžné finanční prostředky236000,-236000,-