Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201085
Název projektuZkoumání logistických řetězců se zaměřením na rizika a náklady a možnosti využití simulačních technik
ŘešitelMacurová Pavla doc. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuNávrh projektu vzešel z diskuse mezi pracovníky a interními doktorandy dvou kateder (katedry podnikohospodářské a katedry matematických metod v ekonomice), na nichž se v poslední době dlouhodobě z různých pohledů rozvíjí oblast logistického řízení. V diskusi byla rozpoznána potřeba a příležitost spojit síly ke společným výzkumným aktivitám.
Projekt se zaměřuje na problémy v logistických řetězcích jak interních (vnitropodnikových), tak mezipodnikových. K nejvýznamnějším problémům logistických řetězců, které se v poslední době prohlubují, patří obtíže při předvídání poptávky, vzrůstající složitost a tím i zranitelnost logistických řetězců, řetězovité šíření poruch, rozpory mezi potřebou partnerství a lokálními zájmy zúčastněných článků, problémy s měřením logistických nákladů a rozpoznáváním oblastí vhodných ke zlepšování, a to v podmínkách stále individuálnějších požadavků trhu se současným tlakem na snižování nákladů a zvyšování flexibility.
Objektem zkoumání budou logistické řetězce skládající se z procesů, které probíhají u výrobních a distribučních organizací při vytváření a dodávání hmotných produktů. Zkoumání vybraných aspektů nezůstane jen u izolovaných podniků a jejich vnitřních logistických řetězců, ale bude se zabývat součinností jednotlivých článků.
Předmětem výzkumu jsou tyto vzájemně se prolínající a doplňující oblasti:
- řízení rizik v logistických řetězcích. Předmětem výzkumu v této oblasti bude identifikace a klasifikace logistických rizik, vymezení jejich specifických znaků, shromáždění teoretických návodů k řízení logistických rizik, provedení průzkumu u vybraných podniků v ČR týkajícího se vnímání a řízení logistických rizik, identifikace směrů, v nichž je potřebné rozvíjet metodologii řízení logistických rizik a podporovat její zavádění do praxe. Předběžné poznatky předkladatelů projektu naznačují, že manažeři podniků často nejsou schopni logistická rizika identifikovat, že řízení logistických rizik není v praxi systematické a nemá zázemí potřebných nástrojů.
- metody pro měření nákladů procesů, která umožní dostatečně podrobně zachytit specifika jednotlivých variant průchodu požadavků logistickým řetězcem a získat podklady pro oceňování důsledků potenciálních rizik, pro rozhodování směřující k minimalizaci logistických rizik, pro řízení logistických nákladů a k vyhledávání příležitostí ke zlepšování. Výzkum v této oblasti bude zaměřen na identifikaci a porovnání relevantních metod měření procesních nákladů s důrazem na posouzení vhodnosti poměrně nové a zatím v praxi ČR nerozšířené metody Time Driven Activity Based Costing.
- identifikace potřeb a možností využití simulačních technik v oblasti řízení logistických rizik a logistických nákladů a nastartování procesu ověřování vybraných úloh s využitím simulačních technik.

Projekt je chápán jako prvý krok, který vytvoří platformu k navazujícím výzkumným aktivitám. V řešitelském týmu jsou z řad doktorandů zapojeni výlučně doktorandi 1. ročníku interní formy. Předkladatelé projektu uvažují, že výstupy k tohoto projektu budou v následujících letech prohlubovány ve výše uvedených třech oblastech v relativně samostatných doktorských pracích, při jejichž zpracování se do určité míry využije i nadále součinnosti doktorandů a zejména společných kontaktů na praxi, které budou získány při řešení předkládaného projektu.
Členové řešitelského týmuIng. Josef Černý
Ing. Oleg Dejnega
prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Ing. Alena Minárová
Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je získat, systemizovat a prezentovat teoretické a praktické poznatky týkající se logistických rizik a jejich nákladových důsledků u vnitropodnikových a mezipodnikových logistických řetězců jakož i přístupů a nástrojů k řízení v této oblasti s důrazem na možnosti využití simulačních technik. Současně vymezit potřebné směry rozvíjení metodiky řízení logistických rizik jakožto předmětu navazujícího výzkumu.

Obsah výstupů projektu:
1. Vymezení a klasifikace rizikových faktorů v logistice vzhledem k očekávanému vývoji podnikatelského prostředí.
2. Shromáždění a srovnání teoretických názorů na řízení logistických rizik.
3. Výsledky průzkumu přístupů uplatňovaných vybranými výrobními a distribučními podniky v ČR k řízení logistických rizik v podnicích ČR.
4. Návrh směrů rozvoje vhodných nástrojů pro řízení logistických rizik uvnitř podniků i mezi podniky.
5. Výsledky srovnání metod pro měření procesních nákladů a formulování předpokladů pro jejich využití při řízení logistických rizik a nákladů.
6. Doporučení typů úloh při řízení rizik, které je vhodné řešit počítačovou simulací, a identifikace potřebného okruhu provozních a nákladových dat.
7. Upřesnění koncepcí doktorských prací a specifikace směrů pokračování výzkumu.

Metodika výzkumu, typy a zdroje dat:
• Analýza zahraniční a domácí literatury a pramenů (z oblasti podnikat. prostředí, logistického řízení, řízení rizik, řízení nákladů, modelování a simulace), analýza legislativy ovlivňující logistiku.
• Analýza trendů relevantních ekonomických a logistických veličin (cen ropy, úrokové míry, cen nájemného skladů, indexu logistické výkonnosti) z veřejně publikovaných statistických dat.
• Průzkumy situace v praxi ke zjištění druhů a závažnosti logistických rizik, postojů k rizikům, přístupů a nástrojů k řízení rizik a logistických nákladů, míře sdílení rizik mezi partnery v logistikcém řetězci, identifikování problémů, potřeb i dobrých praktik v těchto oblastech).
Forma průzkumů:
1.Dotazníkový průzkum mezi logistickými manažery výrobních a distribučních firem vybraných tak, aby mezi respondenty byli rovnoměrně zastoupeni dodavatelé, výrobci a distributoři. Uzavřené i otevřené otázky. Bude využita databáze logistických manažerů poradenské firmy PQL Ostrava.
2. Získávání expertních stanovisek mezi logistickými poradci a členy Komory logistických auditorů ČR.
Zpracování výsledků průzkumů: klasifikační metoda, komparace, popisná statistika, korelační analýza, analýza rozptylu (mj. s využitím SPSS).
• Přímé ověřování možností simulačního softwaru Witness a průzkum vlastností jiných softwarových simulačních nástrojů.
• Týmové diskuse.

Forma publikačních výstupů:
- 1 článek do impaktovaného časopisu (Journal of Operations Management IF=2,420, resp. Production and Operations Management IF=1,933 apod.),
- vystoupení 3 doktorandů na mezinárodních konferencích v angličtině (konf. ICIESM 2010 Amsterodam, ICEMP 2010 Kypr apod.) = 24 bodů,
- 2 články do recenzovaného neimpaktovaného časopisu (Ekonomika a management, Ekonomická revue, Scientific Papers of University of Pardubice apod.) 2 x 4 = 8 bodů
- uspořádání odborného semináře o výsledcích projektu včetně zpracování tištěného materiálu.


Harmonogram:
- Úvodní schůzka ke koncepci řešení a dělbě práce (leden)
- Získávání pramenů a jejich studium (únor-duben a dále průběžně)
- Zpracování koncepce průzkumů (únor)
- Ověření vhodnosti koncepce průzkumu formou workshopu se zástupci praxe (počátek března)
- Realizace průzkumu v praxi (březen až květen)
- Zpracování výsledků průzkumu (červen – srpen)
- Zvládání práce se simulačním softwarem Witness (průběžně)
- Zpracování dílčích výstupů (červenec až září)
- Prezentace výsledků projektu (říjen)
- Určení směrů pokračování ve výzkumu a zpracování závěrečné zprávy (listopad)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
59840,-59460,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)44000,-44000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti15840,-15460,-
2. Stipendia92160,-92160,-
3. Materiálové náklady18000,-32820,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby31000,-31010,-
6. Cestovní náhrady30000,-17050,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory27000,-27000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)12000,-10500,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady270000,-
Uznané náklady270000,-
Celkem běžné finanční prostředky270000,-270000,-