Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201081
Název projektuStanovení vlivu provozních podmínek malých spalovacích zařízení na velikost emisních faktorů znečišťujících látek.
ŘešitelHopan František Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuVýzkum bude zaměřen na stanovení vlivu různých provozních podmínek malých spalovacích zařízení na velikost emisních faktorů základních znečišťujících látek a perzistentních organických polutantů. Provozními podmínkami je myšlen provoz spalovacího zařízení, automatický kotel, při nízkém a vysokém přebytku spalovacího vzduchu a provoz spalovacího zařízení, zplyňovací kotel, v simulovaném režimu bez akumulační nádrže.
Členové řešitelského týmuIng. František Hopan, Ph.D.
Ing. Petr Kubesa
Ing. David Kupka, Ph.D.
Ing. František Mezulián
Ing. Jan Minář
prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Postup řešení projektu:
1. Příprava experimentů (výběr a pořízení paliva, příprava měřicí techniky, zaškolení studentů).
2. experimenty na automatickém kotli LING 25 zaměřené na sledování velikosti emisních faktorů při různých nastaveních množství spalovacího vzduchu.
3. experimenty na zplyňovacím kotli Atmos C20S zaměřené na sledování velikosti emisních faktorů při simulovaném provozu bez akumulační nádrže.
4. Vyhodnocení naměřených dat a zpracování výstupů projektu

Předpokládaný časový harmonogram řešení projektu:
únor, březen 2010 – bod 1
duben, květen 2010 – body 2 a 3
červen až prosinec 2010– bod 4

Popsaný předmět výzkumu předpokládá pracovní úsilí v rozsahu asi 550 pracovních hodin strávených na přípravách, provedení a zpracování experimentů. Další částí bude vyhodnocení získaných dat. Vyhodnocená data budou jedním z cenných podkladů pro:
-bilancování emisí z malých zdrojů pro Českou republiku
-pro zpracování rozptylových studií měst a obcí založených na dalších datech např. z geografických informačních systémů.

Výsledky budou zpracovány v rámci disertační doktorské práce a budou prezentovány v recenzovaném časopise příslušného zaměření. Předpokládaný název článku v recenzovaném časopisu:
Vliv provozu malého spalovacího zařízení na velikost emisních faktorů znečišťujících látek.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
59600,-58724,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)43824,-43824,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti15776,-14900,-
2. Stipendia89400,-89400,-
3. Materiálové náklady27000,-36664,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek49000,-33312,-
5. Služby0,-6900,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-