Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201079
Název projektuMožnosti deponace CO2 v propustných vrstvách s využitím tzv. geochemické sekvestrace
ŘešitelKlempa Martin doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci řešeného projektu je posouzení vhodnosti horninového matrixu (jeho mineralogického složení) z hlediska dlouhodobé deponace CO2 s využitím tzv. geochemické sekvestrace. Součástí řešeného projektu je i ověření použitelnosti matematického simulování pro realizaci geochemické sekvestraci v praxi. Dále jsou v rámci projektu hledány možnosti injektáže CO2 do kolektorských vrstev provozními sondami se současnou výstrojí (koroze materiálu).
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Ing. Kateřina Polínková
Lumír Selzer
Miloš Weiper
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Stručný popis předpokládaných výsledků:
• Ověření vhodnosti vybraných korektorských vrstev (zvodnělé vrstvy v české části Hornoslezské pánve; propustné vrstvy ložisek uhlovodíků) pro aplikaci tzv. geochemické sekvestrace CO2
• Verifikace výsledků získaných pomocí matematického simulátoru
• Ověření vhodnosti stávajícího vystrojení těžebních sond na ložiscích uhlovodíků z hlediska injektáže CO2 do korektorských vrstev
• Vypracování metodiky měření v reakční komoře RK-1. RK-1 je nově zkonstruovaná měřící aparatura umístěná v laboratořích oddělení Aplikované geologie umožňující provádět výzkum na vzorcích při simulaci tlakově teplotních podmínek „in situ“ (tlak – do 16 MPa, teplota – do 80°C) za tzv. dynamických podmínek.
• Příprava nové přednášky a cvičení z problematiky geochemické sekvestrace CO2 do předmětu Vtlačování tekutých odpadů vrty, Těžba kapalin a plynů
• Soubory dat jako podkladový materiál zpracování příslušných částí doktorské práce
• Rozšíření spolupráce s odborníky z Politechniky Słaskiej v Glivicích
• Prezentace získaných výsledků v odborném zahraničním časopise a na vědeckých konferencích (AGH Kraków, fa. Berg TU – Košice)

Postup řešení, časový harmonogram:
leden – únor:
• Rešerše poznatků získaných při laboratorním výzkumu geochemické sekvestrace CO2 v ČR i v zahraničí
• Možnosti použití matematických simulátorů k analýze řešené problematiky
• Zpracování přehledu výsledků matematického modelování zpracovaných pro korektorské vrstvy Hornoslezské uhelné pánve pracovištěm Politechniky Słaskiej v Glivicích
• Příprava horninového vzorku pro dlouhodobý pokus v reakční komoře RK-1, stanovení mineralogického složení, fotodokumentace. Příprava vzorků materiálů používaných k vystrojení těžebních sond (pažnice, stupačky, spojníky, pakry, …) pro dlouhodobý pokus v RK-1. Povrchová úprava, fotodokumentace
únor – květen:
• Realizace dlouhodobého (3-4 měsíce) laboratorního testu
• Kontrolní měření na lineárním modelu ložiska – měřící aparát MAF I. Geochemická sekvestrace v podmínkách dotěžovaných ropných ložisek
• Sledování probíhajících změn v reakční komoře – sledování pH, odběry vzorků reakční tekutiny (voda + CO2), chemické analýzy
květen – červen:
• Laboratorní výzkum testovaných horninových vzorků po ukončení pokusu – změny mineralogického složení
• Srovnání výsledků laboratorního výzkumu a matematického modelování
červen:
• Úprava metody měření, prezentace dílčích výsledků
červen – září:
• Příprava dalšího dlouhodobého pokusu – postup viz. předcházející body, vlastní pokus
říjen:
• Analýza získaných výsledků
• Posouzení sledovaných korektorských vrstev z hlediska možného využití pro geosekvestraci CO2
listopad – prosinec:
• Posouzení vhodnosti stávajícího vystrojení sond z hlediska injektáže CO2, prezentace výsledků

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
5440,-5360,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)4000,-4000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1440,-1360,-
2. Stipendia10000,-10000,-
3. Materiálové náklady9260,-34880,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek19000,-0,-
5. Služby10000,-0,-
6. Cestovní náhrady12000,-15460,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7300,-7300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady73000,-
Uznané náklady73000,-
Celkem běžné finanční prostředky73000,-73000,-