Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201072
Název projektuNízkoteplotní redukce oxidů železa mikrovlnným zářením
ŘešitelKret Ján doc. Ing., CSc.
Školitel projektudoc. Ing. Ján Kret, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuVýzkum se zaměří na možnosti výroby železa pomocí mikrovlnného záření, s důrazem na:
• výzkum ohřevu čistých oxidů železa
• rozložení teplotního pole v reakčním prostoru a stanovení maximálních teplot ohřevu pro jednotlivé materiály
• prověření možnosti nízkoteplotní redukce pro čisté oxidy železa

Členové řešitelského týmuIng. Petr Faruzel
Ing. Zbyněk Hudzieczek
Ing. Ivo Husar, Ph.D.
doc. Ing. Ján Kret, CSc.
doc. Ing. Ján Kret, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Postup řešení:

Po přizpůsobení laboratorního zařízení pro potřeby výzkumu budou provedeny tyto měření:
• prověřena možnost dosahování teplot potřebných pro nízkoteplotní redukci mikrovlnným zářením
• mapování rozložení intenzity mikrovlnného záření v pracovním prostoru zařízení pro vyhodnocení homogenity záření v pracovním prostoru (na základě těchto výsledků bude vybráno místo pro nejúčinnější ohřev a redukci jednotlivých vzorků)
• experimentální pokusy ohřevu různých látek v mikrovlnném poli se zaměřením na rychlost ohřevu a maximální dosažitelnou teplotu redukce čistých oxidů železa


Časový harmonogram:

Etapa Orientační období řešení
Výzkum homogenity reakčního prostoru 2 - 4/2010
Rychlost ohřevu a maximální dosažitelná teplota pro různé typy látek 5 - 7/2010
Redukce čistých oxidů železa 8 - 11 /2010
Zpracování závěrečné zprávy 12/2010Na základě chemických analýz vstupních surovin a vyredukovaného produktu bude hodnocena účinnost redukčních pochodů pomocí mikrovlnného záření. Tyto výsledky budou použity jako podklady pro experimentální část doktorských a diplomových prací studentů, prostředky budou použity i pro podporu publikační činnosti, účast na konferencích a služební cesty související s řešením projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
4080,-4020,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)3000,-3000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1080,-1020,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady5000,-20835,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-4999,-
5. Služby45000,-18106,-
6. Cestovní náhrady26920,-38040,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14000,-14000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady140000,-
Uznané náklady140000,-
Celkem běžné finanční prostředky140000,-140000,-