Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201071
Název projektuEfektory pro mobilní roboty
ŘešitelKrys Václav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuVýstupem projektu budou funkční prototypy dvou efektorů pro mobilní roboty. Jeden efektor bude pro odběr a detekci kapalných vzorků a bude vycházet ze stávajícího koncepčního řešení, které bylo navrženo v rámci závěrečné práce. Toto řešení bude dopracováno a optimalizováno. V případě úspěšných funkčních testů má navržená koncepce efektoru vysoký potenciál k patentové ochraně. Druhým realizovaným efektorem pak bude uchopovací efektor s regulovatelnou sílou úchopu pro existující manipulační subsystém mobilního robotu HERCULES.
Při realizaci obou efektorů bude v maximální možné míře využito výrobní technologie Rapid Prototyping. Budeme zjišťovat možnosti ovlivnění vnitřní struktury součásti vyrobené technologií RP, které nám poskytuje nově pořízený systém a vliv těchto nastavení na mechanické vlastnosti vyrobené součásti.
Členové řešitelského týmuIng. Ján Babjak, Ph.D.
Ing. Michal Gloger, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.
Ing. Václav Krys, Ph.D.
Ing. Václav Krys, Ph.D.
Ing. Jan Sztefek
Ing. Barbora Valtová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu:
1. Funkční vzorek efektoru pro odběr kapalných vzorků a jejich analýzu pro mobilní robot.
2. Funkční vzorek uchopovacího efektoru s regulovatelnou silou úchopu pro stávající mobilní robot.
3. Ověření možností použití technologie výroby Rapid Prototyping při prototypové a kusové výrobě.
4. Doporučení a zásady při návrhu součástí pro výrobu technologií Rapid Prototyping.
5. Metodika pro stanovení ceny součásti vyráběné technologií Rapid Prototyping.

Postup řešení – aktivity projektu:
1. Rozpracování koncepčního řešení a návrh variant efektoru pro odběr kapalných vzorků a jejich analýzu pro mobilní robot.
2. Rozpracování koncepčního řešení a návrh variant efektoru s proměnnou silou úchopu pro stávající mobilní robot.
3. Testování a oživení technologie výroby Rapid Prototyping + zaškolení obsluhy.
4. Tvorba 3D modelů vybraných variant efektorů.
5. Příprava a realizace výroby efektorů.
6. Montáž a zprovoznění efektorů.
7. Funkční testy a případné korekce vyrobených efektorů.
8. Vyhodnocení získaných dat a vytvoření závěrečné práce.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
15960,-21545,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)11735,-15960,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4225,-5585,-
2. Stipendia23940,-23940,-
3. Materiálové náklady67200,-56220,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek141900,-161968,-
5. Služby17000,-2000,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory0,-327,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady266000,-
Uznané náklady266000,-
Celkem běžné finanční prostředky266000,-266000,-