Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201069
Název projektuOvěření využitelnosti ekonomicko-matematických metod strukturální analýzy jako použitelného nástroje optimalizace ekonomického řízení průmyslového podniku.
ŘešitelVozňáková Iveta doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuV současném podnikatelském prostředí se neustále mění situace na trhu, stále více se projevují individuální požadavky zákazníků, roste požadavek vyrábět nebo poskytovat službu podle individuálního přání klienta. Podniky zjišťují, že plnění zvláštních požadavků zákazníka je možné a může vést k získání konkurenční výhody. Výsledkem je, že podniky, které chtějí prosperovat a být dlouhodobě úspěšné na trzích, musejí vyrábět stále více odlišných výrobků, čímž narůstá variabilita výroby. Současně se zvyšují nároky na kvalitu, spolehlivost v rychlosti a přesnosti dodávek. A to všechno při trhem daných cenách. Za těchto podmínek efektivnost (nákladovost) výroby závisí především na kvalitě řízení průmyslových podniků – podnikatelských subjektů, vycházející z předpokladu zajišťování souladu mezi ekonomickým a technickým řízením.
Ekonomické řízení podniku se zaměřuje na ekonomické výsledky výrobního procesu, strukturu hospodářského výsledku a jeho vývoj, zajišťování ekonomické rovnováhy. Aby bylo ekonomické řízení podniku efektivní, je třeba brát v úvahu v jakém technologickém a logistickém rámci konkrétní výrobní proces probíhá, požadavky technologie výrobního procesu v nejširším slova smyslu.

Do podnikatelského subjektu, představujícího výrobně-spotřební systém vstupují na jedné straně nakupované vstupy–suroviny, energie a služby, na druhé straně poskytuje tento systém produkované výstupy–výrobky a služby odběratelům. Zachytit toky výrobků, surovin, energie a dalších výrobních činitelů uvnitř ekonomického systému i mezi ním a okolím, umožňuje strukturní bilance daného výrobně–spotřebního systému. Příprava bilancí spočívá v sestavování bilančních rovnic pro každý výrobek či poskytovanou službu. Jednotlivé bilanční rovnice ekonomického systému jsou souhrnným ekonomickým obrazem rovnovážného stavu daného systému, ve kterém platí obecná zásada: vstupy + výroba systému = spotřeba systému + výstupy. Rovnovážný stav, ekonomická rovnováha výrobně– spotřebního systému (hodnotová, naturální) je během výrobního procesu ovlivňována jednak zevnitř-nerovnoměrnou výrobou, výrobní spotřebou, variabilní technologií, vyráběným sortimentem, frekvencí prostojů a oprav výrobních agregátů, a jednak z vnějšku kvalitou a množstvím nakupovaných vstupů a také požadavky odběratelů. Není-li dostatečně rychle a v odpovídajícím řetězci promítnuta do bilanční báze změna, která ve výrobně-spotřebním systému a jeho okolí nastává, dochází k narušení ekonomické rovnováhy systému, s většími či menšími negativními důsledky.

Při analýze a operativní reflexi změn výrobně-spotřebních vztahů výrobně-spotřebních systémů, při zkoumání podmínek zabezpečování ekonomické rovnováhy, se lze při tvorbě variant plánů opírat o existující soubor obecných teoretických poznatků o matematickém modelování a analýze výrobně-spotřebních vazeb, označovaných zpravidla jako strukturální analýza. Produktem strukturální analýzy jsou strukturální modely, zobrazující za různých předpokladů endogenní i exogenní výrobně-spotřební vztahy libovolného výrobně - spotřebního systému. Umožňují relativně rychle a přesně promítat požadavky odběratelů – trhu do veličiny nutných objemů produkce jednotlivých oborů podniku, do materiálových a energetických nároků na dodavatele, do nároků na počet pracovních sil a prostředků pro jejich odměňování, do celkové struktury vlastních nákladů výroby, do veličin hrubého či čistého důchodu podniku. Jako zobrazení vztahu mezi cenami výrobků, cenami (náklady) dodávaných surovin a materiálů a hodnotou přidanou zpracováním, umožňují rozbor hodnototvorných složek produkce, posuzování cenových relací.

Matematické modelování ekonomických jevů a procesů si získává trvalé postavení ve všech odvětvích národního hospodářství. Význam tohoto nástroje pro zkvalitňování řízení se zvyšuje v souvislosti s širokým využíváním počítačové techniky a informačních technologií, bez nichž je dnes efektivní řízení ekonomických systémů, fungujících ve složitých výrobně-ekonomických podmínkách, nemyslitelné. Bohužel, přes nesporný význam ekonomicko-matematických metod a modelové techniky při kvantitativní podpoře rozhodování v řízení je jejich praktické využití v českých podnicích nedostatečné. Často jsou metody nasazovány nevhodně a neefektivně, což nutně vede k nespokojenosti s jejich aplikací a následně ke skepsi, pokud jde o jejich praktické využívání.

Záměrem projektu je poskytnout dostatečné a relevantní informace nejen o samotných metodách strukturální analýzy, ale především o možnostech jejich reálného využití, i o event. problémech při jejich aplikaci v rámci ekonomického řízení průmyslového podniku.

Členové řešitelského týmuIng. Dominik Daniš
prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je získání podrobných informací o možnosti využití ekonomicko-matematických metod strukturální analýzy jako jednoho z použitelných nástrojů ekonomického řízení průmyslového podniku.

Dílčí cíle:

1.Ekonomicko-matematické metody a modely jako metodologický nástroj operačního výzkumu v ekonomické oblasti
2.Sběr a klasifikace informací o ekonomicko- matematických metodách a modelech strukturální analýzy
3.Analýza možného využití jednotlivých metod a modelů strukturální analýzy v oblasti nákladového
controllingu, APS (Advanced Planning Systém – pokročilé plánování a řízení výroby) a BSC (Balanced
Scorecard)


Výsledky výzkumu budou prezentovány:
- v závěrečné zprávě z projektu
- v recenzovaném neimpaktovaném periodiku vydávaném v ČR (např. Hutnické listy)
- v článku ve sborníku evidovaném v databázi Conference Proccedings Citation Index –
Science (např.mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
30000,-30000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)22000,-22388,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8000,-7612,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady40000,-36748,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby32700,-35990,-
6. Cestovní náhrady12000,-11962,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory18300,-18300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady183000,-
Uznané náklady183000,-
Celkem běžné finanční prostředky183000,-183000,-