Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201066
Název projektuPokročilé postupy termomechanického zpracování po implementaci laserového měření tloušťky rozvalku do řídicího systému laboratorní válcovací tratě Tandem
ŘešitelRusz Stanislav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuLaboratorní válcovací trať Tandem, oceněná v roce 2001 Cenou Inženýrské akademie ČR, slouží k simulaci a optimalizaci procesů řízeného válcování a ochlazování. Díky své stavebnicové koncepci je tento ojedinělý experimentální komplex průběžně zdokonalován, a to zejména v oblasti měření a počítačového zpracování dat. Základní cíl navrhovaného projektu bude právě z této oblasti. Bude navržen a vyvinut laserový systém průběžného měření tloušťky rozvalku za tepla, jenž umožní zásadně přesnější nastavování válcovací mezery při víceprůchodovém válcování. Zatím nedosažitelné údaje o okamžité tloušťce rozvalku, ovlivněné skokem válců, budou on-line počítačově zpracovávány a využívány řídicím systémem tratě Tandem. Dalším úkolem bude hardwarové připojení a softwarová implementace pyrometru Land Cyclops 160B do řídicího a vyhodnocovacího systému, což umožní registraci povrchových teplot provalku i při velmi nízkých teplotách řízeného ochlazování (min. 200 °C).
Popsaná klíčová vylepšení experimentálního potenciálu budou následně využita při fyzikální optimalizaci termomechanického zpracování dvou typů materiálu – ušlechtilé nízkolegované oceli (tvarové tyče válcované spojitým způsobem) a progresivní slitiny železa s velmi vysokým obsahem manganu (ploché vývalky pro automobilový průmysl). K tomu bude potřebná příprava výchozích vzorků tavením a odléváním i studium výsledných vlastností laboratorních vývalků (metalografie, zkoušky tahem). Z těchto důvodů bylo nezbytné sestavit poměrně početný interdisciplinární řešitelský tým, vhodně kombinující studenty doktorských i magisterských studijních programů a zkušené akademické pracovníky.
Členové řešitelského týmuIng. Michal Cagala
Bc. Tomáš Gajdacz
doc. Ing. Milan Heger, CSc.
doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D.
Bc. Jaroslava Kelnerová
Ing. Miroslav Legerski
prof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Ing. Stanislav Rusz, Ph.D.
prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Ing. Mária Krajňáková
Ing. Václav Šumšal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výsledky:
- posílení experimentálního potenciálu laboratorní trati Tandem (laserové měření tloušťky rozvalku vedoucí k přesnějšímu nastavování válcovací mezery; možnost přesného určování povrchových teplot vývalku zejména během závěrečných fází řízeného ochlazování);
- zhodnocení deformačního chování, strukturotvorných procesů a technologické tvařitelnosti laboratorně připravených odlitků ze slitin železa s velmi vysokým obsahem manganu;
- optimalizace doválcovacích a ochlazovacích podmínek z hlediska finální mikrostruktury a mechanických vlastností vybrané nízkolegované ušlechtilé oceli;
- využití výsledků při sepisování diplomových i doktorských disertačních prací;
- publikace vybraných výsledků na konferencích METAL 2010 a 6th International Conference on Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF6) se snahou o výstupy zahrnuté do uznávaných databází, resp. časopisů.

Časový harmonogram řešení:
- návrh laserového systému průběžného měření tloušťky rozvalku (3/2010);
- zapojení pyrometru Land Cyclops 160B do vyhodnocovacího systému tratě Tandem (4/2010);
- laboratorní výroba odlitků ze slitin typu Fe-Mn ve vakuové indukční peci (5/2010);
- vývoj, výroba a implementace laserového systému měření tloušťky do řídicího systému tratě Tandem (5/2010);
- laboratorní válcování slitin typu Fe-Mn (6/2010);
- laboratorní řízené válcování a ochlazování vybrané nízkolegované ušlechtilé oceli (7/2010);
- metalografie vývalků ze slitin typu Fe-Mn, vyhodnocení výsledků (9/2010);
- zhodnocení mikrostruktury a mechanických vlastností laboratorních vývalků z nízkolegované oceli (10/2010);
- optimalizace podmínek termomechanického zpracování zkoumané nízkolegované oceli (11/2010);
- shrnutí výsledků do závěrečné zprávy (12/2010);
- publikace výsledků – průběžně.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
54400,-53600,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)40000,-40000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti14400,-13600,-
2. Stipendia100000,-100000,-
3. Materiálové náklady23420,-76077,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek19000,-20888,-
5. Služby60400,-6133,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory28000,-28522,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady285220,-
Uznané náklady285220,-
Celkem běžné finanční prostředky285220,-285220,-