Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201065
Název projektuSpolupráce trakční napájecí soustavy 25 kV, 50 Hz a energetické soustavy a vyšetřování magnetických polí v okolí silových zařízení
ŘešitelKypús Jaroslav Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Josef Paleček, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuV české přenosové energetické soustavě zajišťuje přenosy velkých výkonů od výroby do jednotlivých oblastí spotřeby přenosová soustava, což jsou v ČR vedení velmi vysokého napětí 220 kV a zvlášť vysokého napětí 400 kV. Po transformaci na nižší napěťovou hladinu se energie rozvádí distribučními sítěmi do míst spotřeby v dané oblasti. Elektrizované dráhy systémem 25 kV, 50 Hz jsou s energetickou soustavou spojeny v trakčních transformovnách, které jsou připojeny na rozvod 110 kV. Odběr trakční transformovny je z hlediska napájecí sítě jednofázový nebo dvoufázový, přičemž odběry ve dvou fázích kolísají v podstatě nezávisle na sobě, proto trakční transformovny způsobují proudovou nesymetrii a ta následně nesymetrii napěťovou. Lokomotivy střídavé trakce vytváří také proudové a následně i napěťové harmonické. To platí především o lokomotivách vybavených polořízenými můstkovými usměrňovači, které generují vysoké úrovně harmonických. Vzhledem k těmto charakteristickým vlastnostem [1] ovlivňuje trakční konzum napájecí soustavu a přes ni i ostatní spotřebiče. Vzájemné ovlivňování je vyjádřeno elektromagnetickou kompatibilitou. V našem projektu se zaměříme na zkoumání spolupráce obou soustav právě z hlediska jejich vzájemného ovlivňování [2] a jeho klasifikaci podle mezinárodních i národních standardů [3] [4]. Z rozboru naměřených hodnot potom navrhnout jejich minimalizaci.

Reference
[1] Hill,R.J.,Carpenter,D.C.: Rail Track Distributed Transmission Line Impedance and Admittance: Theoretical Modeling and Experimental Results, IEEE Transaction on Vehicular Technology, vol.42,No.2, May 2003.
[2] Hořínek, P.: Resonance in power supply system of AC traction, in sborník IWCIT 2007, Ostrava:VŠB – TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1567-1
[3] Pravidla provozování distribučních soustav, Příloha 3: Kvalita elektřiny v distribuční soustavě, způsoby jejího zjišťování a hodnocení, ČEZ, a.s. Praha 2006
[4] ČSN EN 50 160 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě
Členové řešitelského týmuBc. Ivo Děrgel
doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc.
Ing. Petr Kačor, Ph.D.
doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Bc. Tomáš Kotrle
Bc. Vojtěch Kuchař
Ing. Jaroslav Kypús
Ing. Marcela Machová
Ing. Petr Mičulka
prof. Ing. Josef Paleček, CSc.
Ing. Thi Thanh Thao Phan
doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Ing. Lukáš Vintr
MSc. Tien Trung Vo
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je popis vzájemných vlivů energetické a trakční soustavy, dlouhodobé monitorování těchto vlivů a vyšetřování možností jejich minimalizace.

Dílčí cíle projektu
C1. Ověření systému v laboratorních podmínkách a v provozních podmínkách ČD.
C2. Testování a dlouhodobé měření v podmínkách ČD
C3. Tvorba závěrečné dokumentace dosavadních výsledků
C4. Publikace dosažených výsledků v odborné literatuře.

Časový harmonogram řešení
Etapa 1. Zpracování základních teoretických úkolů a laboratorní testování navrhovaných postupů,
období 01-03/2010 C1
Etapa 2. Testování navržené měřící a vyhodnocovací aparatury v provozních podmínkách,
období 01 – 04/2010 C2
Etapa 3. Dlouhodobé měření v provozech ČD,
období 05/2010 - 10/2010 C2
Etapa 4. Syntéza výsledků řešení a tvorba závěrečné dokumentace,
období 10/2010 – 12/2010 C3

Pozn. Vzhledem k rozsáhlosti projektu se předpokládá jeho pokračování i v roce 2011

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
32500,-32160,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)24000,-24000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8500,-8160,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady7000,-23437,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-2000,-
5. Služby55000,-80000,-
6. Cestovní náhrady93000,-49903,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12500,-12500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-