Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201060
Název projektuPrognózování poptávky jako klíčový prvek uplatnění koncepce DCM v průmyslových a technologických řetězcích
ŘešitelLenort Radim prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuSoučasné trendy i nejbližší budoucnost tržního prostředí dávají tušit rostoucí význam úlohy zákazníka nejen jako spotřebitele a uživatele hodnot, ale i jako významného prvku pro řídící systémy průmyslových a technologických řetězců. Zákazník se postupně stává hybnou silou úspěchu společnosti, je kladen důraz na vytváření vysoké přidané hodnoty kombinací marketingových a logistických procesních přístupů. Tvorba nového hodnototvorného řetězce podniku musí být založena na důkladném porozumění tržnímu prostředí.

Růst významu zákazníka vede k tomu, že oproti dříve požadovanému zvyšování výkonů dochází nyní v důsledku rostoucího nasycení trhu k segmentaci do specializovaných trhů. Je to boj o zvládnutí rostoucí dynamiky trhů. Ještě komplexnějším se tento úkol stává vzhledem ke globalizaci, hyperkonkurenci a rostoucím efektům výzkumu a technického rozvoje.

Odrazem uvedených trendů je vznik nové koncepce poptávkových řetězců označované jako Deman Chain Management (DCM). Ta vytváří nové podmínky pro integraci marketingu a řízení dodavatelského řetězce (Supply Chain Management). DCM je porozumění současným a budoucím očekáváním zákazníků, charakteristickým rysům trhu a adekvátní alternativní odezva na ně prostřednictvím rozmístění procesů a zdrojů. Jde o koncept usilující o integraci procesů zaměřených na poptávkovou a dodavatelskou stránku poskytovaných výrobků a služeb.

DCM však vyžaduje metodologickou podporu, jakož i podporu v podobě informačních a komunikačních technologií. Rostoucí proměnlivost tržního prostředí si vyžádá zejména změnu v přístupech k tvorbě a využívání předpovědí poptávky. Při prognózování bude nezbytná součinnost subjektů v poptávkových řetězcích a zajišťování efektivní realizace požadavků trhu. Předpovědi poptávky nebude možné provádět jednorázově a zakládat na pasivním zpracování historických statistických údajů. Klíčové bude porozumění zákazníkům a neustálá aktualizace předpovědí jako reakce na signály změn tržního prostředí. Prognózování poptávky bude potřebné více než dosud opřít o mnohem širší okruh dat a také daleko více o znalosti – o znalosti struktury trhu a kupní síly, specifik jednotlivých segmentů trhu, odbytové životnosti produktů a stupně nasycenosti poptávky, nákupního chování, změn ekonomických nástrojů působících na jednotlivé segmenty trhu, strukturních vazeb mezi výrobkovými obory nebo inovačních aktivit u konkurentů i v příbuzných oborech.

Hlavním cílem projektu je vytvoření metodologické podpory k tvorbě a využívání předpovědí poptávky v rámci uplatnění koncepce DCM v průmyslových a technologických řetězcích. Uvedený obecný cíl je možné dekomponovat do následujících dílčích cílů:

• Kompilace, komparace a kritické zhodnocení dosavadních poznatků a přístupů v koncepci DCM; definování předpokladů pro její uplatnění.
• Vymezení poptávkových a dodavatelských procesů a vztahů mezi nimi, určení nástrojů DCM pro jejich integraci do poptávkově řízené sítě.
• Vymezení role prognózování poptávky a způsobů komunikace a dělby práce mezi subjekty v síti při tvorbě a využívání předpovědí poptávky.
• Stanovení adekvátních očekávání a možných vlivů zavedení prognózování poptávky v DCM.
• Zhodnocení možností a omezení dosavadních metod prognózování poptávky z pohledu DCM v turbulentním tržním prostředí.
• Stanovení požadavků na informační a komunikační technologie, které umožní aplikaci metod prognózování poptávky v DCM.
Členové řešitelského týmuIng. Martin Koudela
prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
Ing. Lukáš Rožnovský, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je vytvoření metodologické podpory tvorby a využívání předpovědí poptávky v rámci uplatnění koncepce DCM v průmyslových a technologických řetězcích. Uvedený obecný cíl je možné dekomponovat do následujících dílčích cílů:

• Kompilace, komparace a kritické zhodnocení dosavadních poznatků a přístupů v koncepci DCM; definování předpokladů pro její uplatnění.
• Vymezení poptávkových a dodavatelských procesů a vztahů mezi nimi, určení nástrojů DCM pro jejich integraci do poptávkově řízené sítě.
• Vymezení role prognózování poptávky a způsobů komunikace a dělby práce mezi subjekty v síti při tvorbě a využívání předpovědí poptávky.
• Stanovení adekvátních očekávání a možných vlivů zavedení prognózování poptávky v DCM.
• Zhodnocení možností a omezení dosavadních metod prognózování poptávky z pohledu DCM v turbulentním tržním prostředí.
• Stanovení požadavků na informační a komunikační technologie, které umožní aplikaci metod prognózování poptávky v DCM.

Výstupem projektu budou:

• články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech vydávaných v ČR: 2
• článek ve sborníku evidovaném v databázi Conference Proceedings Citation Index - Science: 1

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
33000,-33000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)24000,-24627,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti9000,-8373,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady35500,-21805,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby31500,-48170,-
6. Cestovní náhrady3000,-25,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory17000,-17000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady170000,-
Uznané náklady170000,-
Celkem běžné finanční prostředky170000,-170000,-