Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201057
Název projektuEkonomické aspekty insolvenčního řízení v podmínkách průmyslového podniku.
ŘešitelBartošíková Michaela Ing.
Školitel projektuprof. Dr.Ing. Renáta Hótová<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuProblematika, kterou se chci v rámci projektu zabývat, se týká insolvenčního řízení a ekonomických aspektů, které mají vliv na fungování podniku. Mým záměrem je propojit teoretické poznatky z oblasti práva, podnikové ekonomiky a účetnictví s reálnými uskutečněnými úpadky podniků.
Základním předmětem výzkumu je srovnání teoretických předpokladů vývoje určitých ekonomických ukazatelů mezi dvěma skupinami podniků. První skupina bude sestavena z podniků, na něž byl prohlášen úpadek, a druhá skupina bude složena z fungujících podniků. Pro jednotlivé skupiny podniků se vypočtou trendy vybraných ukazatelů, porovnají se mezi sebou a zhodnotí se, zda lze podle vývoje ekonomických ukazatelů předem identifikovat hrozící úpadek.
Členové řešitelského týmuprof. Dr.Ing. Renáta Hótová
Ing. Michaela Bartošíková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je analyzovat pozici podniků před zahájením insolvenčního řízení, zhodnotit jeho postavení a identifikovat možnosti jak úpadku předejít. Analýza bude provedena v návaznosti na právní, účetní a daňové aspekty.

Výsledky budou publikovány v impaktovaném časopise E + M. Ekonomie a management ISSN 1212-3609, v recenzovaných časopisech Ekonomická revue ISSN 1212-3951, Ekonomika a management ISSN 1802-8470 a sbornících konferencí. Výsledky se stanou součástí disertační práce.
Předpokládaná účast na konferencích:
Marketing a obchod 2010 (Zvolen)
MedelNet 2010 (Brno)

Postup řešení:
sběr dat,
analýza dat,
hodnocení a doporučení.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady4000,-17105,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek2000,-0,-
5. Služby14400,-13756,-
6. Cestovní náhrady15000,-4539,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory6600,-6600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady66000,-
Uznané náklady66000,-
Celkem běžné finanční prostředky66000,-66000,-