Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868
KódSP/201064
Název projektuDopady daně z přidané hodnoty na spotřebu domácností v zemích Evropské unie
ŘešitelŠiroký Jan prof. Ing., CSc.
Školitel projektuprof. Ing. Jan Široký, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2010 - 31.12.2010
Předmět výzkumuV rámci projektu je zkoumána incidence daně z přidané hodnoty (DPH). Daň z přidané hodnoty je sice (vzhledem k zajišťování čtyř svobod volného pohybu) vysoce harmonizovanou daní, nicméně předpisy Evropských společenství (ES) dávají značný prostor členským státům ve stanovení horní hranice sazeb DPH (směrnice 2006/112/ES určuje pouze minimální hranice sazeb). Z této relativní volnosti vychází základní rámec výzkumu, kdy různé typy domácností v různých členských státech EU platí ve svých výdajích různé absolutní hodnoty DPH.

Výzkum chce jednak potvrdit, že DPH je částečně regresivní daní (viz rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom) na základě komparace vybraného typu domácnosti ve zvolených státech EU, a také detailně zkoumat, jaká je struktura spotřebního koše v podílech snížených základních a osvobozených plnění u 47 typů domácností v ČR (podle metodiky Českého statistického úřadu).

Projekt vychází z dosavadních již provedených výzkumů v této oblasti, zejména na úrovni České republiky, které dále rozšiřuje. Východiskem je analýza zatížení spotřebního koše domácností daněmi ze spotřeby v České republice, která byla provedena v letech 2004-2007 řešitelským kolektivem Slavomíry Svátkové na VŠE v Praze. Projekt dále využívá metodiku VAT revenue ratio (zpracovanou organizací OECD), viz např. práce Marcely Rabatinové (EUBA). Projekt také reflektuje studii Fareeda Hasana a Zeljka Bogetice, která se věnuje dopadu změn sazeb DPH na hrubý domácí produkt, a dále studii o vlivu snížených sazeb DPH na ekonomiku členských států EU, která byla zpracována v roce 2007 přední kodaňskou konzultantskou společností Copenhagen Economics.

Na základě uvedených studií a statí je přepokládána tato metodika výzkumu:
1. rešerše dosavadních výzkumných prací, zejména výše uvedených,
2. získání informací o nejnovějších problémech a trendech v řešené oblasti, a to i za pomoci osobních kontaktů získaných na Brussel Tax Forum a následné potvrzení metodiky,
3. zpracování dat z Českého statistického úřadu a Eurostatu, případně dalších zdrojů z institucí Evropské unie, budou získána data zejména o složení spotřebních košů v jednotlivých zemích EU a dále data týkající se výše sazeb daně z přidané hodnoty za sledované období,
4. vyhodnocení dat, tvorba ukazatelů a jejich potvrzení,
5. prezentace výsledků.
Členové řešitelského týmuBc. Veronika Chrápková
Bc. Renata Hampelová
Ing. Anna Kovářová
Bc. Lenka Legerská
prof. Ing. Jan Široký, CSc.
prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je zkoumání sazeb daně z přidané hodnoty, případně jejich změn, k 1. 1. 2010 na základě hypotézy, že nízkopříjmové skupiny obyvatel spotřebovávají více komodit zatížených sníženou sazbou DPH, případně komodit, které jsou od této daně osvobozené.

Spotřeba obyvatel je přitom vyjádřena spotřebním košem, změny DPH jsou simulovány v rozsahu změn sazeb na jednotnou sazbu DPH, využití minimálních sazeb DPH daných směrnicí 2006/112/ES ve výši 5 a 15 %, a dále plné využití možností, které nabízí směrnice 2009/47/ES. Z analýzy těchto změn, provedené pro vybrané země EU, jsou následně zpracovány kvalifikované odhady vlivů DPH na změnu cenové hladiny, potažmo inflaci.

Plánované výstupy projektu jsou následující:
1. Minimálně dva články v odborných periodikách – jeden z nich bude přednostně nabídnut impaktovanému časopisu (E+M nebo Ekonomický časopis), případně bude spolu s druhým článkem nabídnut k publikaci do neimpaktovaného recenzovaného periodika (viz seznam RVVI nebo SCOPUS). Předpokládaný termín vydání nejméně jednoho článku je do 30. 10. 2010.
Předpokládané bodové hodnocení dle RVVI: v případě úspěšného pokusu o publikaci v Ekonomickém časopisu cca 35 bodů; publikace v neimpaktovaném recenzovaném periodiku dle seznamu recenzovaných periodik 4 body. Publikace v jiném typu odborného periodika: 0 bodů.

2. Prezentace výsledků projektu na tematicky zaměřených konferencích v zahraničí v anglickém jazyce, je předpokládána minimálně účast na konferenci pořádané Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici (listopad 2010) a na konferenci Ekonomické univerzity v Bratislavě (říjen 2010).
Předpokládané bodové hodnocení dle RVVI: 0 bodů.

3. Projekt také přispěje zejména ke zkvalitnění disertační práce odborného řešitele na téma „Vliv daně z přidané hodnoty na spotřebu“, a jeho část je předmětem diplomové práce „Provázanost daně z přidané hodnoty a cenové hladiny“ člena řešitelského týmu, u něhož se předpokládá účast na studentské soutěži diplomových prací na VŠE v Praze probíhající dne 15. 4. 2010.
Předpokládané bodové hodnocení dle RVVI: 0 bodů.

4. V případě dosažení relevantních a hodnotných výsledků lze výstup projektu vydat jako studii, dále tyto výsledky mohou sloužit jako kompaktní a ucelený základ pro další výzkumné záměry uskutečněné např. formou žádosti o GAČR. V takovémto případě se předpokládá vydání publikace (nebo zpracování žádosti o GAČR) do jednoho roku po ukončení projektu.
Předpokládané bodové hodnocení dle RVVI: 0 bodů.

5. Výsledky lze také prezentovat při výuce zajišťované odborným řešitelem či jeho školitelem.
Předpokládané bodové hodnocení dle RVVI: 0 bodů.


Časový harmonogram prací spojených s projektem je následující: začátek projektu je předpokládán k 1. 1. 2010. Do 28. 2. 2010 je připravena detailní konstrukce metodiky práce. Souběžně probíhá sběr a zpracování informací a dat o spotřebních koších (do 30. 4. 2010), do této fáze spadá mimo jiné i účast na Brussel Tax Forum (1.-2. 3. 2010), jakožto cenného zdroje aktuálních informací o problematice daně z přidané hodnoty v rámci zemí Evropské unie. Do 31. 8. 2010 probíhá analýza získaných informací a simulace změn daně z přidané hodnoty. Jsou vyvozovány závěry a odhady vlivu DPH na spotřebu, případně inflaci. Připravují se prezentace výsledků projektu pro konference. Do 14. 12. 2010 jsou zpracovány a publikovány články pro publikaci v impaktovaných (neimpaktovaných recenzovaných) časopisech. Konec projektu je předpokládán k 14. 12. 2010.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20400,-20250,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)15000,-15000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5400,-5250,-
2. Stipendia68500,-68500,-
3. Materiálové náklady20200,-29160,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15000,-19468,-
5. Služby50000,-34977,-
6. Cestovní náhrady68900,-70645,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory27000,-27000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady270000,-
Uznané náklady270000,-
Celkem běžné finanční prostředky270000,-270000,-