Schválené projekty 2010

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2010

Přidělená částka z MŠMT na VŠB-TUO - 25 868 000,-Kč

fakultačástka v tis. Kč
FBI 622
EKF 2 146
FAST 1 139
FS 4 030
FEI 4 339
HGF 6 187
FMMI 7 405
CELKEM 25 868

Hornicko-geologická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP/201057Bartošíková Michaela Ing.Ekonomické aspekty insolvenčního řízení v podmínkách průmyslového podniku.2010201066000,-
SP/201079Klempa Martin doc. Ing., Ph.D.Možnosti deponace CO2 v propustných vrstvách s využitím tzv. geochemické sekvestrace2010201073000,-
SP/201097Szotkowská Lacková Eva Ing., Ph.D.Ověření a aplikace metodiky pro účely hodnocení externalit rekultivovaných a sanovaných ploch hornické krajiny20102010101000,-
SP/2010100Urbancová Lenka Ing., Ph.D.Odvaly – recentní stanoviště hornické krajiny Horního Slezska a jejich ekologický potenciál 20102010223000,-
SP/2010101Říhová Veronika Ing.Integrace GIS a numerických modelů pro analýzu zranitelnosti území a operativní krizové řízení ve vztahu k vybraným přírodním a antropogenním rizikům20102010315000,-
SP/2010109Holubcová Kamila Ing., Ph.D.Hodnocení účinnosti provedených rekultivací zvodněných poklesových kotlin na základě charakteristiky fyto a zoocenóz20102010144000,-
SP/2010110Luzarová Denisa Ing.Možnosti realizace výukového arboreta v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava2010201079000,-
SP/2010115Lasáková Martina Ing.Ekonomické zhodnocení efektivnosti tepelných úspor obytných domů20102010218000,-
SP/2010127Pivko Michal Ing., Ph.D.Zhodnocení energetických a materiálových toků jaderné elektrárny pomocí metody „posuzování životního cyklu“ (LCA – life-cycle assessment)20102010135000,-
SP/2010146Cirbus Juraj Ing.Celulární automat pro simulaci odtoku kapaliny po zemském povrchu s využitím geoinformačních technologií20102010174000,-
SP/2010149Lazecký Milan Ing., Ph.D.Přesné zhodnocení změn reliéfu terénu ve vybraných lokalitách za pomocí radarové interferometrie v kombinaci s technologií GPS20102010202000,-
SP/2010152Chromíková Jitka Ing., Ph.D.Návrh využití srážkových vod v urbanizovaném území20102010147000,-
SP/2010184Švec Pavel RNDr., Ph.D.Výzkum klíšťat a klíšťaty přenášených patogenů v Jihočeském kraji a vybraných oblastí Bavorska s využitím GIS20102010205000,-
SP/2010188Belaj Pavel Ing.Ověření možností datové analýzy v prostředí MS SQL SERVER 2008 aplikovanou prostřednictvím Business Intelligence20102010226000,-
SP/2010192Richnavský Jozef Mgr.Ing.Možnosti modelování přírodních a environmentálních rizik způsobených extrémními hydrometeorologickými situacemi20102010410000,-
SP/2010195Kulová Eliška Ing.Využití pyrolýzních olejů ve flotaci černého uhlí20102010113000,-
SP/2010198Ivan Igor doc. Ing., Ph.D.Prostorové metriky demo-sociálních změn v urbánním prostředí20102010180000,-
SP/2010199Dolníčková Dominika Ing.Možnosti využití huminových kyselin pro sorpci PAU20102010112000,-
SP/2010201Stará Lenka Ing.Výzkum vlivu elektrostatického náboje na shlukování částic PM10 20102010113000,-
SP/20103Jirásek Jakub doc. Ing., Ph.D.Geologie vybraných horizontů hornoslezské pánve20102010196000,-
SP/201012Fládrová Veronika Ing.Výzkum příčin ekotoxicity komunální vod20102010135000,-
SP/201026Drozdová Jarmila Ing., Ph.D.Látková bilance rizikových prvků v Ostravě20102010135000,-
SP/201027Zajonc Ondřej Ing., Ph.D.Výzkum faktorů ovlivňující mechanickou odolnost pelet z biomasy20102010113000,-
SP/201032Hlavsová Adéla Ing., Ph.D.Optimalizace produkce plynu při pyrolýze komunálního odpadu20102010158000,-
SP/201034Sýkorová Petra Ing.Optimalizace skladby surovin pro výroby kompostu z hlediska produkce huminových kyselin2010201084000,-
SP/201036Volfová Martina Ing.Výzkum energetické využitelnosti kompostů20102010113000,-
SP/201048Aue Milan Ing.Morfotektonická a strukturní analýza zlomových systémů západní části moravskoslezské zóny ve vztahu k přírodním rizikům20102010105000,-
SP/2F2/98/07Fečko Peter prof. Ing., CSc.Výzkum snižování nebezpečných vlastností odpadů200920110,-

Fakulta materiálově-technologická

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SPII2F1/27/07Klečková Zuzana doc. Ing., CSc.Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře200720110,-
SP/201060Lenort Radim prof. Ing., Ph.D.Prognózování poptávky jako klíčový prvek uplatnění koncepce DCM v průmyslových a technologických řetězcích20102010170000,-
SP/201066Rusz Stanislav Ing., Ph.D.Pokročilé postupy termomechanického zpracování po implementaci laserového měření tloušťky rozvalku do řídicího systému laboratorní válcovací tratě Tandem20102010285220,-
SP/201069Vozňáková Iveta doc. Ing., Ph.D.Ověření využitelnosti ekonomicko-matematických metod strukturální analýzy jako použitelného nástroje optimalizace ekonomického řízení průmyslového podniku.20102010183000,-
SP/201072Kret Ján doc. Ing., CSc.Nízkoteplotní redukce oxidů železa mikrovlnným zářením20102010140000,-
SP/201077Fiedor Jiří Ing., Ph.D.Ověření procesu termického zpracování odpadů v laboratorních podmínkách20102010330000,-
SP/201078Dobrovská Jana prof. Ing., CSc.Studium vybraných vlastností anorganických materiálů sledovaných za vysokých teplot20102010344000,-
SP/201095Pánek Petr doc. Ing., CSc.Výzkum v oblasti vstupních surovin a výstupních materiálů z pyrolýzního procesu20102010356400,-
SP/201096Macurová Kateřina Ing.Posuzování bezpečnosti tlakových systémů20102010250000,-
SP/2010121Horsinka Jaromír Ing.Komplexní studie (teoretická, počítačová, metalografická) plastometrických zkoušek materiálu20102010185000,-
SP/2010154Brumek Jan Ing.Studium šíření únavových trhlin v konstrukčních ocelích20102010256000,-
SP/2010158Ferfecki Petr Ing., Ph.D.Hodnocení povrchu lomových ploch DWTT zkušebních těles20102010225000,-
SP/2010162Švec Pavel Ing., Ph.D.Aplikace prvků umělé inteligence v procesu pyrolýzy20102010300000,-
SP/2010169Matějková Petra Ing., Ph.D.Studium lomových ploch oceli R7T konfokálním mikroskopem – katalog faktografických znaků.20102010194000,-
SP/2010197Řepka Pavel Ing.Vliv plasticity keramických povlaků na jejich odolnost proti abrazi20102010254000,-
SP/2010207Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Konference „ Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství"2010201088380,-
SP/2010208Losertová Monika doc. Dr. Ing.Příprava submikronových materiálů na bázi intermetalických sloučenin mechanickým legováním20102010330000,-
SP/2010160Židlík Pavel Ing.Identifikace typu materiálového děje při porušování ze signálu akustické emise20102010230000,-
SP/2010136Velička Marek doc. Ing., Ph.D.Výzkum okrajových podmínek při plynulém odlévání oceli a měděných slitin20102010170000,-
SP/201014Michalek Karel prof. Ing., CSc.Modelové studium přechodových dějů v kovové lázni pomocí fyzikálního a numerického modelování a modernizace stávajících modelových zařízení20102010160000,-
SP/201023Buřval Lukáš Ing.Studium vlastností kompozitních materiálů.20102010160000,-
SP/201039Plura Jiří prof. Ing., CSc.Rozvoj metod a nástrojů pro statistické řízení procesů20102010165000,-
SP/201040Jonšta Zdeněk prof. Ing., CSc.Vztah mikrostruktury a otěruvzdornosti nanokompozitu Si3N4/SiC s přídavkem oxidů kovů vzácných zemin20102010285000,-
SP/201046Vlček Jozef doc. Ing., Ph.D.Stavební materiály na bázi metalurgických strusek s přísadou fotokatalyticky aktivních složek20102010160000,-
SP/201050Cagala Michal Ing.Studium filtrace hliníkových slitin a její vliv na kvalitu odlitků20102010158000,-
SP/201052Nenadál Jaroslav prof. Ing., CSc.Rozvoj přístupů k ekonomickým analýzám v systémech managementu jakosti20102010160000,-

Fakulta strojní

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP/201071Krys Václav Ing., Ph.D.Efektory pro mobilní roboty20102010266000,-
SP/201090Učeň Oldřich Ing., Ph.D.Výzkum závislosti štípacích sil v závislosti na tvaru klínu a druhu štípaného dřeva20102010173000,-
SP/201091Čada Radek prof. Ing., CSc.Technologický design – numerické a fyzikální modelování20102010128400,-
SP/201092Juchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti rozvoje pyrolýzní technologie20102010246000,-
SP/2010105Teichmann Dušan doc. Ing., Ph.D.Matematické modelování predikce chování operátora dopravního prostředku s ohledem na bezpečnost v dopravních systémech20102010110000,-
SP/2010119Melecký Jaroslav Dr.Ing.Výzkumná měření na inovovaných typech zevních fixátorů ve spolupráci s FNsP Ostrava-Poruba20102010147000,-
SP/2010133Kristofory František doc. Ing., CSc.Vývoj povlaků s vysokými užitnými vlastnostmi pro využití ve strojírenství20102010115700,-
SP/2010182Rozbroj Jiří Ing., Ph.D.Verifikační standardy metody DEM v oblasti procesů partikulárních hmot20102010356000,-
SP/2010209Hrabovský Leopold doc. Ing., Ph.D.Zařízení pro zvyšování životnosti konstrukce a pohonů jeřábů eliminací šikmého běhu2010201044000,-
SP/2010213Folta Zdeněk doc. Ing., Ph.D.Zařízení pro měření destruktivního působení vandalismu20102010219000,-
SP/2010118Židková Petra Ing.Zkoumání závislosti měrné hmotnosti pelet na vybraných vstupních parametrech procesu peletování20102010118000,-
SP/2010128Kadlec Zdeněk doc. Ing., Ph.D.Kompletace a odzkoušení jednotky pro měření přestupů tepla20102010110000,-
SP/201063Schwarz Drahomír doc. Ing., CSc.Studium mikrostruktury progresivní modifikované žárupevné oceli po dlouhodobé vysokoteplotní expozici.20102010107600,-
SP/20105Čep Robert prof. Ing., Ph.D.Vliv dynamických jevů třískového obrábění na kvalitu obrobku20102010284000,-
SP/201030Tůma Jiří prof. Ing., CSc.Nové přístupy k počítačovému řízení a diagnostice technologických procesů20102010303000,-
SP/201037Procházka Aleš Ing., Ph.D.Výzkum specifických vlastností jemných, superjemných a nanometrických struktur2010201044000,-
SP/201044Novák Josef doc. Ing., CSc.Výzkum a vývoj vize moderního digitálního podniku.20102010120300,-
SP/201049Fojtášek Kamil Ing., Ph.D.Modelování dynamiky tekutinových prvků a systémů20102010190000,-

Ekonomická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP/201064Široký Jan prof. Ing., CSc.Dopady daně z přidané hodnoty na spotřebu domácností v zemích Evropské unie20102010270000,-
SP/201085Macurová Pavla doc. Ing., CSc.Zkoumání logistických řetězců se zaměřením na rizika a náklady a možnosti využití simulačních technik20102010270000,-
SP/2010102Gurný Petr Ing., Ph.D.Určování pravděpodobnosti úpadku finančních institucí na bázi credit-scoring modelů a za pomocí Lévyho procesů a copula funkcí20102010370000,-
SP/2010106Chlebišová Eva Ing.Využití klasických nástrojů marketingové komunikace pro podporu elektromobility v Ostravě20102010145000,-
SP/2010112Valecký Jiří Ing., Ph.D.Aplikace ekonometrických metod v marketingovém výzkumu20102010319000,-
SP/2010132Menčlová Eva Ing.Open-source řešení Business Intelligence a Data Warehousingu ve firmách České republiky20102010270000,-
SP/2010134Komárek Luboš prof. Ing., Ph.D. MBA M.Sc.Měření optimální míry agresivity centrálních bank20102010250000,-
SP/2010139Ameir Omar Ing., Ph.D.Analýza využívání metod pro řízení systémových rizik ve vybraných organizacích Moravskoslezského kraje. 20102010230000,-
SP/2010164Musilová Michaela Ing.Optimalizace nástrojů marketingové komunikace vysoké školy20102010205000,-
SP/2010167Mikoláš Zdeněk prof. Ing., CSc.Soudobá koncepce konkurenčních podnikatelských potenciálů průmyslových podniků20102010285000,-
SP/2010170Doleželová Hana Ing.Komparace vývoje služeb v obecném hospodářském zájmu v České republice a Německu20102010145000,-
SP/2010175Adamovský Jiří Ing.Socio-ekonomická evaluace aglomerace z hlediska potřeb a aktivit investorů.20102010350000,-
SP/20104Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.Odhad finančního rizika na bázi Lévyho modelů20102010410000,-
SP/201016Machová Zuzana Doc. Ing. Mgr., Ph.D.Měření mzdových determinant a mzdové diskirminace20102010290000,-

Fakulta elektrotechniky a informatiky

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP/201061Goňo Radomír prof. Ing., Ph.D.Integrace obnovitelných zdrojů do elektrizační soustavy20102010300000,-
SP/201065Kypús Jaroslav Ing.Spolupráce trakční napájecí soustavy 25 kV, 50 Hz a energetické soustavy a vyšetřování magnetických polí v okolí silových zařízení20102010250000,-
SP/201070Jahoda Pavel RNDr., Ph.D.Využití moderních statistických metod v biomedicínském výzkumu20102010345000,-
SP/201073Mišák Stanislav prof. Ing., Ph.D.Využití hybridních obnovitelných zdrojů elektrické energie20102010350000,-
SP/201098Rech Pavel Ing.Moderní řídicí algoritmy mechatronických systémů s elektrickými regulovanými pohony20102010180000,-
SP/2010138Bača Radim doc. Ing., Ph.D.Datové struktury podporující techniky indexování XML dat20102010181450,-
SP/2010165Kotzian Jiří Ing., Ph.D.Vývoj a využití nových metod pro návrh a realizaci embedded systémů20102010350000,-
SP/2010173Kozubek Tomáš prof. Ing., Ph.D.Paralelní zpracování výpočetně náročných inženýrských úloh - etapa II20102010670000,-
SP/2010185Šiška Petr doc. Ing., Ph.D.Nová generace přístupových sítí založených na technologii WDM20102010270000,-
SP/2010190Penhaker Marek prof. Ing., Ph.D.Biomedicínské inženýrské systémy VI20102010300000,-
SP/2010114Šimoník Petr Ing., Ph.D.Výzkum vybraných problémů mobilních servisních robotů20102010222550,-
SP/2010196Martinovič Jan Ing., Ph.D.Machine Intelligence20102010490000,-
SP/2010214Štolfa Svatopluk Ing., Ph.D.Modelování, simulace a verifikace softwarových procesů II20102010430000,-

Fakulta stavební

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP/201087Sekanina David Ing.Experimentální zkoušky a numerická analýza předpjatého zdiva s kluznou spárou20102010122900,-
SP/2010116Daňková Jana doc. Ing., Ph.D.Užití dřevobetonových spřažených konstrukcí v pozemním stavitelství20102010102609,-
SP/2010125Černínová Michaela Ing., Ph.D.Tepelně technické parametry staveb v letním období20102010102300,-
SP/2010151Sucharda Oldřich Ing. Bc., Ph.D.Metodika spolehlivostního návrhu konstrukcí s aplikací na rotační skořepiny20102010102400,-
SP/2010156Koubová Lenka Ing., Ph.D.Numerické geometricky nelineární řešení rovinných prutových konstrukcí 2010201071600,-
SP/2010177Fojtík Roman doc. Ing., Ph.D.Nový ztužující systém výškových budov20102010102400,-
SP/2010179Tichá Blahutová Jana Ing.Metodika vyhledávání podkladových dat pro provedení analýzy potenciálního rozvoje území, aplikovaná na vybranou oblast slezské části Moravskoslezského kraje s výstupem v GIS prostředía rozvojových dokumentů v území slezské části Moravskoslezského kraje20102010204700,-
SP/2010210Student Aleš Ing. arch., Ph.D.Digitalizace architektonických památek Slezska20102010100000,-
SP/2010211Machovčáková Eva Ing., Ph.D.Spolehlivost transparentních konstrukcí ze skla2010201071700,-
SP/201021Ďuriš Lukáš Ing., Ph.D.Aktuální problémy při výstavbě podzemních staveb2010201084999,-
SP/201022Mohyla Marek Ing., Ph.D.Využití matematického modelování při studiu chování geotechnických konstrukcí2010201071200,-

Fakulta bezpečnostního inženýrství

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP/2010148Bitala Petr Ing., Ph.D.Infračervená diagnostika procesů hoření a hašení20102010249000,-

Centrum energetických a environmentálních technologií

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP/201081Hopan František Ing., Ph.D.Stanovení vlivu provozních podmínek malých spalovacích zařízení na velikost emisních faktorů znečišťujících látek.20102010250000,-
SP/201086Petránková Ševčíková Silvie Ing., Ph.D.Vztah designového a technického řešení kachlových kamen20102010236000,-
SP/201088Kupka David Ing., Ph.D.Separace CO2 z paroplynové směsi v separačním parogenerátoru20102010250000,-
SP/2010111Hundáková Marianna Ing., Ph.D.Modifikované jílové minerály pro specifické nanokompozity20102010350000,-
SP/2010117Grycová Barbora Ing., Ph.D.Porovnání termických metod redukčního zpracování odpadů s tepelným obsahem.20102010250000,-
SP/2010140Tokarský Jonáš doc. Ing., Ph.D.Počítačový design nanomateriálů20102010180000,-
SP/2010141Tomášek Vladimír doc. Ing., CSc.Třecí procesy v materiálovém inženýrství a jejich dopad na životní prostředí20102010250000,-
SP/2010161Chamrádová Kateřina Ing. et Ing., Ph.D.Posouzení možností využití potravinářských odpadů k výrobě bioplynu.20102010250000,-

Prorektor pro VaV

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP/2010172Tichý Richard Ing.Studium lomových charakteristik konstrukčních ocelí využitím kombinované metody FEM-DEM20102010256000,-
SP/2010180Bonček Richard Ing., MBAHodnocení pevnosti a houževnatosti materiálů pro náročné technologické aplikace20102010250000,-