Parkoviště

Vjezd do areálu VŠB-TUO a následné parkování (pouze na vyhrazených parkovacích místech) je umožněn následujícími způsoby:

 • Identifikační průkazy studenta a zaměstnance univerzity s volným vjezdem a parkováním; k vjezdu/výjezdu lze použít závory:
  1 - vjezd z ulice Dr.Slabihoudka (od nemocnice)
  2 - HARD
  3 - VEC
  4 - VSH
  D - Aula
 • Parkovací lístky vydává automat u vjezdové závory 1, po jejich zaplacení u platebního automatu (umístěného před výjezdem závorou 1) nebo elektronicky (EPS) umožnují výjezd závorou 1.
 • Výjezdní lístky umožňují pouze výjezd závorou 1, tzn. výjezdní lístek je k vyzvednutí na příslušných místech.

Samotné ovládání systému je velice snadné. Na vjezdových i výjezdových komunikacích k parkovacím prostorům jsou umístěny závory. Před každou z nich se nachází sloupek, na kterém je umístěn snímač čipových karet. Sloupek je umístěn tak, aby bylo možné k němu dojet autem a kartu přiložit ke snímači přes okno dveří řidiče. Po přiložení karty ke snímači dojde k automatickému zvednutí závory. Po projetí se závora zavře a je připravena pro vjezd dalšího auta.

V případě parkovacího lístku vyzvednutého při vjezdu závorou 1 (stiskem tlačítka na sloupku) je třeba před výjezdem tento uhradit, pokud doba strávená v areálu překročila 30 min. Uhrazení lze učinit buď elektronicky přes EPS nebo v hotovosti v automatické pokladně umístěné před výjezdem u závory 1. Po uhrazení máte na opuštění areálu 15 min. Lístek lze uhradit i opakovaně (doplatek), pokud se v areálu zdržíte a nestihnete jej včas opustit.