Parkoviště

Vjezd do areálu VŠB-TUO a následné parkování (pouze na vyhrazených parkovacích místech) je umožněn následujícími způsoby:

  • Identifikační průkazy studenta a zaměstnance univerzity s volným vjezdem a parkováním; k vjezdu/výjezdu lze použít závory A, B1, B2 a C.
  • Placené parkovací karty umožňují vjezd a výjezd na základě předplaceného časového období a/nebo na základě předplacených bodů (1 vjezd+výjezd = 1 bod); k vjezdu/výjezdu lze použít závory A, B1, B2 a C.
  • Parkovací lístky vydává automat u vjezdové závory A, po jejich zaplacení u platebního automatu (umístěného před výjezdem závorou A) nebo elektronicky (EPS) umožnují výjezd závorou A.
  • Výjezdní lístky umožňují pouze výjezd závorou A, tzn. výjezdní lístek je k vyzvednutí na příslušných místech.

Nákup placených parkovacích karet a nákup výjezdních lístků je umožněn pouze oprávněným osobám. Předplatné parkovného placených parkovacích karet je umožněn jejich držiteli. Uhrazení parkovacího lístku, vydaného u vjezdové závory A je umožněno komukoli.

Samotné ovládání systému je velice snadné. Na vjezdových i výjezdových komunikacích k parkovacím prostorům jsou umístěny závory. Před každou z nich se nachází sloupek, na kterém je umístěn snímač čipových karet. Sloupek je umístěn tak, aby bylo možné k němu dojet autem a kartu přiložit ke snímači přes okno dveří řidiče. Po přiložení karty ke snímači dojde k automatickému zvednutí závory. Po projetí se závora zavře a je připravena pro vjezd dalšího auta.

V případě parkovacího lístku vyzvednutého při vjezdu závorou A (stiskem tlačítka na sloupku) je třeba před výjezdem tento uhradit, pokud doba strávená v areálu překročila 30 min. Uhrazení lze učinit buď elektronicky přes EPS nebo v hotovosti v automatické pokladně umístěné před výjezdem u závory A. Po uhrazení máte na opuštění areálu 15 min. Lístek lze uhradit i opakovaně (doplatek), pokud se v areálu zdržíte a nestihnete jej včas opustit.