Blog

Jak jsme rozdělili rozpočet v roce 2012

V minulém blogu jsem slíbil, že vás všechny, kteří o to máte zájem, seznámím s tím, jaký se letos schválil rozpočet. Možná to pro některé bude nudné čtení, ale považuji za důležité ukázat, jakým způsobem se rozdělují prostředky, které nám poskytuje naše ministerstvo. Metodika vychází z té loňské (také k nalezení v rámci těchto mých příspěvků). Zásadním rozdílem je, že jsme tentokráte do rozpočtovaných prostředků, kromě dotace na vzdělávání, také zahrnuli peníze, které jsme obdrželi jako instituce za výsledky vědy a výzkumu (viz můj minulý blog). Tyto posledně jmenované finance stále narůstají a do budoucna nebude možné provoz univerzity podporovat jen z příjmu na vzdělávání, který se navíc stále více a více snižuje. Celkovou strukturu příjmů pak znázorňuje následující obrázek:

R21

Sloupec A označuje příjem univerzity za počty studentů, sloupec K vyjadřuje náš kvalitativní výkon a nakonec sloupec označený jako RIV naše hodnocení z pohledu vědy a výzkumu. Celkově jsme se dostali na 96,79% loňského rozpočtu. Oproti loňskému roku se také změnil ukazatel kvality K, který se vypočítává z různých ukazatelů, kde je nejdůležitější zaměstnanost absolventů a opět výkon ve vědě a výzkumu:
R22

Důležitý je sloupec, který poukazuje na náš podíl na příjmu mezi všemi veřejnými vysokými školami. Do jisté míry je to pro nás vodítko do budoucna, protože lze počítat s tím, že kvalita bude sehrávat ve financování univerzity stále významnější roli a my z hlediska kvality zaostáváme ve srovnání s financováním dle počtu studentů. Příjem daný těmito kvalitativními ukazateli, který lze přímo alokovat na jednotlivé útvary, se pak rozdělil mezi fakulty a pracoviště zajišťující výuku. To dokumentuje následující obrázek:

R23

Posledním krokem, který jsme museli učinit, abychom mohli všem fakultám a pracovištím přiřadit finance za jejich pedagogický výkon, bylo přepočítat výuku mezi jednotlivá pracoviště:

R24

V posledním řádku Celkem je ukázáno, kolik získaly fakulty a univerzitní studijní programy (USP) prostředků v tis. Kč, předposlední sloupec pak kolik dostanou fakulty, celoškolské katedry a ústavy za výuku odvedenou pro sebe a pro ostatní.  Poslední sloupec pak ukazuje procentní podíl na této výuce.  Fakulty a univerzitní programy násobí svůj výkon svým průměrným koeficientem, výměna mezi fakultami se násobí průměrným koeficientem za univerzitu a celoškolské katedry, kromě katedry matematiky, mají tento koeficient roven jedné.  Tím hlavním důvodem je fakt, že nemají laboratorní výuku a ta je tedy levnější než výuka odborných předmětů. V tomto okamžiku, když doplníme finanční prostředky, které obdrží fakulty za své doktorandy, lze spočítat celkový hrubý pedagogický výkon:

R25

Možná vás překvapí řádek UNIV. To jsou finanční prostředky za nenaplněné limity přijímaných studentů, které nám byly stanoveny. Dostali jsme tak zaplacené i ty studenty, které jsme nepřijali. 

Poměrně jednoduše se dá spočítat výkon za vědu a výzkum. U každé fakulty, ústavu i pracoviště máme údaje z RIV a letos jeden bod byl ohodnocen částkou cca 3 000 Kč:

R26

Výdaje rektorátu byly pro letošní rok stanoveny tak, že činí 32,68% celkového příjmu univerzity. V loňském roce byl tento podíl o něco vyšší a činil 34%. Struktura výdajů je následující:

R27

Na základě takto stanového odvodu pak lze sestavit výslednou tabulku čistých příjmů všech fakult a pracovišť naší univerzity:

R28

Druhá tabulka pak zobrazuje porovnání příjmů a osobních nákladů (ON). Tady jsme si dovolili použít princip Deus Ex Machina a rozdělili prostředky určené univerzitě (UNIV), které jsme získali díky výše zmíněnému nenaplnění limitů a nespecifikovaným bodům v RIV tak, aby žádné pracoviště nebylo v červených číslech. Navíc jsme zohlednili i to, že FAST v loňském roce pomohla ostatním v problémech svými 2 miliony, které teď dostala zpět. Vloni pomohla i HGF částkou 1,2 miliony, které jsou pro ni po dohodě s panem děkanem odloženy v rezervě rektorátu. FEI vypomohla v roce 2011 celkem 5 miliony, ale ta letos pomoc určitě nepotřebuje. Pomohlo se ještě EKF částkou 1,634 milionu pro potřeby jejího specifického detašované pracoviště ve Valašském Meziříčí. Výsledné rozdělení pak porovnává celkové příjmy a osobní náklady všech našich pracovišť:

R29

Pomalu se blížíme k závěru. Takže ti, co jste dočetli až sem, tak ještě vydržte. Rozpočet rektorátu je letos navržen už bez úseku prorektora pro vnější vztahy, který jsme museli z ekonomických důvodů zrušit. Jeho agendu převzala kancelář rektora, ostatní prorektoři a nově Centrum podpory inovací. Proto některé nárůsty oproti loňskému roku. Také jsme museli podpořit nově vzniklé ústavy (ENET a IT4I), které v daný okamžik čerpají pouze prostředky OP VaVpI a tam je celá řada neuznatelných nákladů. To je samozřejmě opatření dočasné vyplývající z toho, že tato pracoviště nemají historii a tudíž ani žádné výsledky typu RIV. Výdaje rektorátu tak mají následující strukturu:

R30

A jaký je tedy celkový výsledek? Následující:

R31

Takže celkový propad oproti loňskému roku je 32,312 milionů. Je to hodně, ale je to k přežití. Když k tomu připočteme účelové, tedy projektové prostředky a hlavně fondy, které naplňujeme díky kladnému hospodářskému výsledku, tak je to na víc než jen na pouhou udržitelnost. Ale tahle čísla tady raději uvádět nebudu. Co kdyby tenhle blog četl ministr Kalousek a chtěl by nám to, co jsme si vydělali nebo uspořili, vzít ;-)