Blog

Jak se rozděloval rozpočet

Kdo rychle dává, dvakrát dává.  Bohužel jsme letos nemohli dávat dvakrát více, dokonce jsme vůbec nemohli ani trochu dávat více, protože letošní příspěvek na vzdělávání je o více než 56 milionů nižší než loni.  Všichni jsme se ale shodli na názoru, že je třeba co nejdříve vědět s čím budou jednotlivá pracoviště letos hospodařit.  Pravidla rozdělení rozpočtu byla odsouhlasena už v minulém roce, takže letos jsme je jen aplikovali na daná čísla, která jsme obdrželi z MŠMT.

Jaká jsou tedy tato pravidla?  Jsem názoru, že by měla být jednoduchá transparentní a v maximálně míře by měla reflektovat to, za co nám příspěvek na vzdělávání poskytuje MŠMT. Letos jsme dostali z celkového objemu 1 005 321 tis. Kč 84% na počty studentů (tzv. koeficient A+B1), 9% za absolventy (B2) a 7% za kvalitativní a výkonové ukazatele (B3).  To poslední není nic jiného než onen známý “kafemlejnek”, který semele dohromady snad úplně všechno, co se dá na vysokých školách nějak změřit (vědecký výkon, počty doktorandů a cizinců, mobilita, počty docentů, profesorů atd.).  Největším problémem bylo jak rozklíčovat tu největší částku, která jde za počty studentů (A+B1).  Fakulty totiž dostávají finanční prostředky na své studijní programy, na jejichž výuce se ale podílí i ostatní fakulty.  Jinými slovy, něco si fakulta musí “koupit” od jiných a sama pak “prodává” některé své předměty jiným.  Výsledkem pak bylo sestavení tabulky (Tab. 1), která tyto vztahy popisuje:

Image1

Tab.1: Přepočet pedagogického výkonu mezi pracovišti.

Poslední řádek ukazuje kolik získaly fakulty a univerzitní studijní programy (USP) prostředků v tis. Kč, předposlední sloupec pak kolik dostanou fakulty, celoškolské katedry a ústavy za výuku odvedenou pro sebe a pro ostatní.  Poslední sloupec pak ukazuje procentní podíl na této výuce.  Barvy dokumentují koeficient ekonomické náročnosti (KEN).  Fakulty a univerzitní programy násobí svůj výkon svým průměrným koeficientem, výměna mezi fakultami se násobí průměrným koeficientem za univerzitu a celoškolské katedry mají tento koeficient roven jedné.  Tím hlavním důvodem je fakt, že nemají laboratorní výuku a ta je tedy levnější než výuka odborných předmětů.  Tabulka tak ukazuje strukturu výkonů, sloupce vyznačují kolik fakulta odevzdá ostatním, řádky pak kolik dostane od ostatních.  K předposlednímu sloupci se pak přidají výsledky za počty absolventů (B2) a výkonové ukazatele (B3) (Tab. 2):

Image2

Tab.2: Celkový hrubý příjem pracovišť

Jenom pro doplnění VM+UH jsou prostředky, které dostává Ekonomická fakulta na svá detašovaná pracoviště ve Valašském Meziříčí a Uherském Hradišti. V tomto místě je třeba třeba stanovit procento, které se musí odečíst na mandatorní výdaje a provoz rektorátu. 31 100 tis. je část fixovaná na spoluúčast OP VaVpI (nová budova FEI), odpisy 51 000 tis., provoz rektorátu 240 063 tis. Kč (tj. 23,9%) a tzv. rezerva rektora 20 000 tis. Kč.  Dohromady se tak stanovila “daň” 34%, která se všem pracovištím odečetla z jejich hrubého příjmu. Na následující tabulce (Tab.3) je výsledek v porovnání s rokem 2010:

Image3

Tab.3: Čistý příjem pracovišť po odpočtu celouniverzitních nákladů

Sloupec Rektor ukazuje, jak se použila rezerva rektora a jak FEI, FAST a HGF solidárně pomohly 8,2 miliony tento fond navýšit, aby bylo v případě nouze z čeho čerpat finanční prostředky.  Rezerva rektora není žádný tajný fond, ale jeho čerpání podléhá projednání v kolegiu rektora. Taková je dohoda rektora s děkany. A jaký je tedy celkový výsledek?  Ten vidíte na poslední tabulce (Tab.4):

Image4

Tab.4: Výsledný návrh rozpočtu

Nedá se k tomu nic více než říci, že úbytek financí je zřejmý, ale když je porovnáme s mzdovými nároky, tak lze s tímto rozpočtem vyžít.  když k tomu přidáme další jednu miliardu z účelových prostředků a evropské strukturální fondy čerpané v rámci projektů OP VaVpI, tak si troufám říci, že mohlo být hůře.  Dokonce si myslím, že na některých pracovištích bude i lépe než vloni.

Na závěr bych chtěl také poděkovat všem děkanům, prorektorům a panu kvestorovi za vstřícnost, která nám umožnila v tak krátkém čase rozpočet připravit.  Snaha se domluvit mě potěšila, a přes všechna ta záporná čísla i naplnila optimismem do budoucna.