Blog

Rozdělení rozpočtu pro rok 2013

Stalo se už tradicí, že vás všechny v tuto dobu a na tomto místě seznamuji s rozdělením rozpočtu na letošní rok. Nepochybuji, že to pro mnohé bude nudné čtení, ale považuji za důležité ukázat, jakým způsobem se institucionální prostředky na naší univerzitě rozdělují. Metodika vychází z těch z předcházejících let, takže i proto používám stejných nebo obdobných textů a obrázků , abyste si mohli porovnat loňský s letošním rokem.  Navíc si ušetřím práci s hledáním těch správných, v předcházejících letech ověřených, formulací ;-). Celkovou strukturu příjmů pak znázorňuje následující obrázek:

Zdroje rozpočtu

Sloupec A označuje příjem univerzity za počty studentů, sloupec K vyjadřuje náš kvalitativní výkon a nakonec sloupec označený jako RIV naše hodnocení z pohledu vědy a výzkumu. Celkově jsme se dostali na 102,2% loňského rozpočtu. Oproti loňskému roku se také změnil ukazatel kvality K, který se vypočítává z různých ukazatelů, kde je nejdůležitější zaměstnanost absolventů a opět výkon ve vědě a výzkumu:

Ukazatele kvality

 

Důležitý je sloupec, který poukazuje náš podíl na příjmu mezi všemi veřejnými vysokými školami. Do jisté míry je to pro nás vodítko do budoucna, protože lze počítat s tím, že kvalita bude sehrávat ve financování univerzity stále významnější roli a my z hlediska kvality zaostáváme ve srovnání s financováním dle počtu studentů. Příjem daný těmito kvalitativními ukazateli se pak pak rozdělí podle toho, zdali se ukazatel vztahuje přímo k pracovišti nebo vychází ze vzdělávacího procesu, na kterém participuje nejen dané pracoviště:

  • 48 202 tis. Kč vychází z ukazatelů RIV, RUV, Prostředky na výzkum, Příjmy z vlastní činnosti a Počty profesorů a docentů a jsou přiděleny pracovištím přímo.
  • 96 262 tis. Kč. vychází z ukazatelů Zaměstnanost, Cizinci ve studiu, Samoplátci, Mobility výjezd a Mobility příjezd, které se následně přerozdělí podle toho, jak které fakulty zajišťují nebo participují na daném studijním programu.

Přímé přidělení financí dle kvality na pracoviště má pak následující strukturu:

 

Příjem dle kvality

 

Poněvadž nositeli studijních programů jsou pouze fakulty a CNT, tak prostředky, které získala ostatní výzkumná pracoviště, jsou realokovány na jednotlivé fakulty (viz předchozí obrázek).

Posledním krokem, který jsme museli učinit, abychom mohli všem fakultám a pracovištím přiřadit finance za jejich pedagogický výkon, bylo přepočítat výuku mezi jednotlivá pracoviště.  Ty zahrnují jak finanční prostředky odvozené od počtu studentů, tak i těch 96 262 tis. Kč dané kvalitativními výsledky:

 

Přepočet pedagogického výkonu

 

V posledním řádku Celkem je ukázáno, kolik získaly fakulty a univerzitní studijní programy (USP) prostředků v tis. Kč, předposlední sloupec pak kolik dostanou fakulty, celoškolské katedry a ústavy za výuku odvedenou pro sebe a pro ostatní.  Poslední sloupec pak ukazuje procentní podíl na této výuce.  Fakulty a univerzitní programy násobí svůj výkon svým průměrným koeficientem, výměna mezi fakultami se násobí průměrným koeficientem za univerzitu a celoškolské katedry, kromě katedry matematiky, mají tento koeficient roven jedné.  Tím hlavním důvodem je fakt, že nemají laboratorní výuku a ta je tedy levnější než výuka odborných předmětů. V tomto okamžiku, když doplníme finanční prostředky, které obdrží fakulty za své doktorandy, lze spočítat celkový hrubý pedagogický výkon:

Hrubý pedagogický výkon

 

Možná vás překvapí řadek UNIV. To jsou finanční prostředky na vzdělávací činnost, které nelze explicitně rozdělit na jednotlivá pracoviště.

Poměrně jednoduše se dá spočítat výkon za vědu a výzkum. U každé fakulty, ústavu i pracoviště máme údaje z RIV a letos jeden bod byl ohodnocen částkou cca 2 700 Kč:

Institucionální podpora vědy a výzkumu

 

Výdaje rektorátu byly pro letošní rok stanoveny tak, že činí 32,8 % z celkového příjmu a 33,19% s odečtením detašovaných pracovišť ve Valašském Meziříčí a Uherském Hradišti.

Výdaje rektorátu

 

Na základě takto stanového odvodu pak lze sestavit výslednou tabulku čistých příjmů všech fakult a pracovišť naší univerzity:

Rozdělení po odpočtu

 

Druhá tabulka pak zobrazuje porovnání příjmů s předcházejícím rokem. Tady jsme si dovolili použít princip Deus Ex Machina a rozdělili prostředky ušetřené rektorátem v jeho Fondu provozních prostředků (FPP) tak, aby žádné pracoviště na tom nebylo hůře než v předcházejícím roce. Výsledné rozdělení pak porovnává celkové příjmy a osobní náklady všech našich pracovišť:

Porovnání s ON

 

Pomalu se blížíme k závěru. Takže ti, co jste dočetli až sem, tak ještě vydržte. Rozpočet rektorátu je letos navržen už bez úseku prorektora pro vnější vztahy, který jsme museli z ekonomických důvodů v loňském roce zrušit. Také jsme museli částkou 2,9 mil. Kč z FPP rektora podpořit nově vzniklé ústavy (ENET a IT4I), které v daný okamžik čerpají především prostředky OP VaVpI a mají problém s financováním celé řady neuznatelných nákladů. To je samozřejmě dočasné opatření vyplývající z toho, že tato pracoviště nemají historii a tudíž ani žádné výsledky typu RIV.  Výdaje rektorátu tak mají následující strukturu:

Rozpočet rektorátu

 

A jaký je tedy celkový výsledek? Následující:

Rozpočet rektorátu

 

Takže celkový nárůst rozpočtu oproti loňskému roku je 21,317 milionů, který byl ještě navýšen o 20 mil. z FPP rektora. Určitě by se nám líbilo mít více, ale je to k přežití a hlavně, jak všichni pevně věříme, je to odražení se ode dna, na které čekáme už dlouhé tři roky. Když k tomu připočteme účelové, tedy projektové prostředky a hlavně fondy, které naplňujeme díky kladnému hospodářskému výsledku, tak je to na více než jen na pouhou udržitelnost. Myslím, že si můžeme na chvíli opět oddychnout, ale nesmíme polevit!