Blog

425:25

Březnové slavnostní zasedání Vědecké rady VŠB – TU Ostrava, spojené s promocí nových doktorů a docentů, je tradičně pořádané u příležitosti Dne učitelů. Letos se konalo přímo v tento významný den 425. výročí od narození učitele národů Jana Ámose Komenského. Krátké připomenutí jeho učení a jeho odkazu, které nalezneme především v  dílech jako Labyrint světa a ráj srdce, Didactica magna, Dveře jazyků otevřené nebo Orbis pictus, ukázalo hloubku jeho myšlenek, neboť mnohé nás provázejí dodnes a usilujeme o jejich naplnění.

Svědčí o tom naše snahy o otevření se světu a možnosti vycestovat pro všechny, jak akademické pracovníky, tak i studenty. Starostlivost o jejich jazykovou výbavu nelze pominout, stejně jako o to, aby „škola byla pro ně hrou“, aby si z ní odnášeli nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti. A že se nám i toto daří, je zřejmé z řady nových a modernizovaných laboratoří, posunu výuky k praktické experimentální činnosti, zapojení studentů do realizace různých projektů. Příkladem může být projekt Formula Student na Fakultě strojní, který je završen mezinárodní soutěží.

Těší nás také rostoucí zájem studentů ze zahraničí o studijní pobyt u nás. Snad je to i tím, že máme výborné pedagogy a že usilujeme o jejich dobrou přípravu i v oblasti inženýrské pedagogiky.

A že je skutečně máme, potvrdilo předání čtyř pamětních medailí Georgia Agricoly, nejvyššího ocenění, které může VŠB – TU Ostrava udělit svým akademickým pracovníkům. Dostali je prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., dr.h.c., profesor FMMI, který se zasloužil o rozvoj procesního inženýrství, a dále tři profesoři z FAST, kteří před dvaceti léty stáli u kolébky naší Fakulty stavební – prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc., zakladatel Katedry architektury, prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc., který se zasloužil o rozvoj městského stavitelství, a prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, druhý děkan fakulty, který působí v oboru stavební mechaniky.

Je to neuvěřitelné, po jak dlouhou dobu jsou myšlenky J. A. Komenského živé a aktuální. Uvědomil jsem si to v pátek na akci, pořádané u příležitosti 25. výročí založení Katedry aplikované matematiky na FEI. Její datum vzniku je 1. 4. 1992. A že to opravdu tehdy nebyl apríl, vyhecovalo současné vedení k důslednému přiblížení vzniku katedry formou prezentace ustavujícího vedoucího pana prof. RNDr. Zdeňka Dostála, DSc. Následovalo představení současného kolektivu katedry v podání současného vedoucího doc. RNDr. Jiřího Bouchaly, Ph.D. a představení vědecko-výzkumného profilu katedry. Kdo se účastnil, určitě nabyl dojmu, že katedra dnes představuje významné akademické pracoviště, kvalitně zajišťující výuku matematiky nejen pro inženýrské obory fakulty, ale i pro vlastní obory včetně doktorského stupně. Její vyhraněná výzkumná činnost dosáhla nemalého vědeckého uznání ve světovém měřítku a dává fakultě puvoár konat i habilitační a profesorská řízení v oboru aplikované matematiky. Představení původem nehomogenního kolektivu katedry, doplněné zřejmou radostí všech, že působí právě zde, mne utvrdilo, že katedra má svého ducha – nejen v podobě sošky. Důkazem toho byla i vlastní slivovice k výročí a skvělý dort.

Kéž by se duch katedry a její ohlas šířil dál po dobu nejméně následujících 400 let! Mladých nadějných pedagogů, kteří se o to mohou přičinit, bylo představeno dost!