Blog

Budoucnost je ve vědě a výzkumu

Věda, výzkum, inovace jsou slova, která se neustále opakují ve spojení s vysokými školami. Výstupy činností, které se za nimi skrývají, by měly přinášet naději do budoucna a nabídnout odpovědi, jak se podaří překonat určité problémy, co bude dál. Někdy to už vypadá jako klišé, když se sténá, jak je výzkum podfinancovaný. Jiní mají názor, že vše, co se vykazuje, je jen formální a nepřináší nic konkrétního. A jak to vlastně je?

Jak si stojíme v prostředí vědy a výzkumu bylo předmětem pátečního jednání vědecké rady naší univerzity. Přestože podrobné a kritické shrnutí dosažených výsledků se nemohlo opřít o doposud nedokončené vyhodnocení RIV bodů za rok 2015, přineslo dobré zprávy, a i naději do budoucna.

Celkové zdroje financování VaV činností na naší univerzitě loni převýšily příspěvek na vzdělávací činnost. Potvrzuje to jednak velikost jejího objemu a také očekávání na výstupy. Struktura zdrojů je členitá, zatímco největší část byla získána na projektovém principu, institucionální zdroje tvoří jen přibližně třetinu. Současně se nabízí otázka na využití těchto zdrojů pro krytí mandatorních provozních výdajů univerzity.

Již tradiční a prestižní je pro naši univerzitu udržení vysokého objemu smluvního výzkumu, v loňském roce na úrovni 116 mil. Kč, s mírným navýšením oproti předešlému roku. V rámci ČR jsme na 3. místě za VUT a ČVUT. Při pohledu dovnitř zde dobře plní svou roli centra VEC, ENET, CPIT, z fakult si nejlépe vedou FEI, FS, HGF a FMMI.

A jak to vypadá z pohledu Metodiky hodnocení 2013-16 a perspektivně Metodiky 2017+? Optimisticky. V rámci pilíře II jsme měli hodnoceny 4 výstupy, na kterých se podílely jak fakulty, tak i naše centra. V celkovém hodnocení všech výzkumných organizací v ČR to znamená 11. místo a zlepšení o 4 místa vzhledem k roku 2015!

A čím se můžeme pochlubit konkrétně, co se podařilo představit odborné i laické veřejnosti? Bylo toho hodně a u různých příležitostí, pominu množství článků, konferenčních příspěvků a prezentací. Pro představu uvedu tři výstupy, které získaly i ocenění:

  • Cena TA ČR 2016 – projekt „Kovové pěny“, autor doc. Petr Lichý, FMMI
  • Cena Infotherma 2017 – projekt „Sofistikovaný systém řízení energie pro zajištění celoroční energetické soběstačnosti provozu rodinného domu“, autor doc. Stanislav Mišák, ENET
  • Cena European Network of Excelence on High Performance and Embedded Architecture and Compilation – projekt „Zlepšení pasivní bezpečnosti a komfortu cestujících v železniční dopravě“, autoři prof. Petr Horyl, Ing. Tomáš Karásek, Ing. Petr Ferfecki, Ing. Pavel Maršálek.

Souhrnně vnímám dosažené výstupy pozitivně a s nadějí vzhledem k implementaci očekávané Metodiky 2017+. Ať se vám všem daří v té druhé roli univerzity a máme se čím pochlubit i příště.