Blog

Finance na Fakultě strojní v roce 2015

Rok se s rokem sešel a my předkládáme návrh na uzavření hospodaření roku 2014 a navrhujeme rozpočet na rok 2015 Akademickému senátu FS. Oba dokumenty byly AS FS schváleny 14. 4. 2015. Z výsledků roku 2014 vyplývá, že fakulta opět ušetřila fin. prostředky a dostala se na první místo v úsporách na univerzitě. I proto můžeme v rozpočtu 2015 cíleně „investovat“ do několika oblastí. I když naše univerzita získala celkově z MŠMT o 0,4% méně než v roce 2014, Fakulta strojní získala o 2,3% více než v roce 2014. Jistě někdo může namítnout, že v létech 2013 a 2014 byl v obou létech nárůst 11,4% a 11,6%, a že nárůst pouhých 2,3% znamená stagnaci FS. Není tomu tak, zásadní vliv na finance 2015 měl snížený počet přijatých studentů do prvního ročníku Bc. studia, způsobený demografickou křivkou. Doufám, že zájem o technické obory bude stoupat i díky našim aktivitám na středních a základních školách. V letošním roce jsme do návrhu rozpočtu nezapomněli zapracovat odměny mladým vědcům, odměny pracovníkům a studentům za zveřejnění článků v časopisech s Impact faktorem, za patenty, odměny za nejlepší výsledky v RIVu, a mnoho dalších. Díky úsporám jsme mohli do rozpočtu doplnit i „13. plat“ pro všechny pracovníky FS. Velkou událostí (i finančně) bude oslava 65. výročí založení Fakulty strojní VŠB-TUO v září 2015. K dalším možným oblastem, kde bude fakulta „investovat“, jsou jazykové kurzy za účelem zvyšování kvality výuky v angličtině a průběžný rozvoj laboratoří a zařízení FS. K uváděným aktivitám jsme navrhli vyrovnaný rozpočet s cca 103 miliony Kč, který je téměř shodný s rozpočtem v roce 2009. Uvedené číslo vypovídá o tom, že naše fakulta roste rozpočtově i v rezervách, když si uvědomíme, že při mém nástupu do funkce v roce 2012, jsme hospodařili s částkou 71 mil. Kč.