Blog

... a co na to MŠMT?

Problematika případného sloučení našich dvou univerzit se stala tématem našeho jednání s náměstkem ministra školství Janem Kouckým prakticky ihned po úvodní prezentaci k dlouhodobému záměru naší univerzity.  Jeho projednání bylo také hlavním účelem jeho návštěvy.  Otázka slučování tedy byla hned druhá v pořadí a reakce pana náměstka byla následující: “Ministerstvo proces takové integrace určitě podporuje a nejen slovně. Chtěli bychom mít v Ostravě výzkumnou univerzitu a rádi bychom viděli, kdyby to byla univerzita vzniklá ze spojení obou stávajících.  Demografický vývoj vedoucí ke snižování veřejných prostředků určených pro vysoké školy bude vyžadovat jejich restrukturalizaci a ty zvládnou jenom velké univerzity”.  Svým způsobem tak potvrdil splnění podmínky a smyslu spojování našich dvou univerzit, tak jak o tom mluvil rektor Močkoř, nebo o čem jsem psal já na svém minulém blogu. Souhlasil také s mou prosbou, zda-li by nám ministerstvo nemohlo poskytnout informace o tom, jak takové slučování univerzit proběhlo v zemích jako je Dánsko nebo Finsko. Mimochodem Dánsko je dáváno jako příklad úspěšné reformy terciárního vzdělávání, kde právě integrace univerzit byla její součástí.  Jediný rozdíl, v jinak shodných názorech, jsme měli ohledně časování celého procesu.  Přání MŠMT, abychom měli vše připraveno k 1.1.2013 se ukazuje jako velmi těžce realizovatelný i z důvodu čerpání dotací z Evropských strukturálních fondů. Pokud by ke sloučení došlo, tak nejspíše až o rok později. Na tom jsme se shodli i s panem rektorem Močkořem.  Nepochybně dobrá zpráva je, že celý tento proces chce podpořit i primátor města Ostravy Petr Kajnar.  Vnímá společnou budoucnost obou univerzit a jejich výzkumný statut jako absolutně nutnou podmínku prosperity našeho města i regionu. Já s ním bez výhrad souhlasím.  Průmysl, ať ten tradiční nebo se nově rozvíjející, musí mít své výzkumné zázemí, a to může poskytnout pouze silná výzkumná univerzita.  Nově budovaná centra z OP VaVpI mají sloužit právě tomuto účelu a jejich udržitelnost je zavazující.  Z pozice pouhé vzdělávací instituce by to mohl být problém.

Nicméně, abych jako vědec a vysokoškolský pedagog podložil svá tvrzení i fakty a nespoléhal se jen na úvahy, tak jsem pro vás připravil analýzu vycházející z právě obdržených výsledků hodnocení vědy a výzkumu.  Nemyslím si, že tato čísla budou jediná, na kterých se bude stavět výběr budoucích výzkumných univerzit, ale určitě svou roli sehrají.  Následující tabulka ukazuje jak si naše dvě univerzity a jejich fakulty stojí z pohledu tohoto hodnocení:

VŠB-TUO

Ohodnocené výsledky za 2010

OU

Ohodnocené výsledky za 2010

FMMI

6 467

Filozofická

5 622

FEI

6 452

Přírodovědecká

4 839

HGF

5 395

Fuzzy ústav

4 570

FS

4 914

Pedagogická

1 576

EKF

3 604

Lékařská

1 506

VEC

2 400

Sociální

523

CNT

2 150

Ostatní

47

FAST

1 079

Umění

0

Ostatní

965

 

 

CPIT

850

 

 

FBI

646

 

 

KMaDG

357

 

 

CET

8

 

 

ÚK

0

 

 

Celkem

35 287

 

18 683

Tab.1: Hodnocení výsledků VaV za rok 2010

Jak je vidět, tak naše výkony jsou srovnatelné z pohledu velikosti našich dvou univerzit.  Co je na těch výsledcích možná ještě více důležité je, že v našem případě jsme oproti minulému roku zaznamenali  nárůst o 71% a Ostravská univerzita dokonce o 81%.  Ta dynamika růstu je nepochybně velmi slibná.  Pokud dáme tyto výsledky do tabulky srovnání s některými vybranými univerzitami, pak je výsledné pořadí následující:

Univerzita

Výsledky za rok 2010

% změna oproti 2009

Univerzita Karlova v Praze

487 227

14

ČVUT

194 547

25

Masarykova univerzita

191 667

57

VUT Brno

115 882

31

Univerzita Palackého v Olomouci

101 708

40

Vysoká škola chemicko-technologická

65 174

5

Jihočeská univerzita v ČB

55 586

42

Univerzita Pardubice

49 098

24

Západočeská univerzita v Plzni

49 036

66

VŠB-TU Ostrava

35 287

71

Mendelova zeměděl. a les. univerzita

30 722

33

Česká zeměděl. univerzita v Praze

30 097

58

VŠE Praha

25 529

73

Technická univerzita v Liberci

21 218

50

Ostravská univerzita

18 683

81

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

17 823

84

Veter. a farmac. univerzita Brno

16 599

24

Tab. 2: Srovnání výsledků VaV s některými vybranými univerzitami

Tady je vidět, že oproti loňskému roku jsme si sice polepšili o jednu pozici, ale 10. místo v pořadí má k případným pěti výzkumným univerzitám ještě hodně daleko.  Spojením VŠB - Technické univerzity Ostrava s Ostravskou univerzitou bychom se posunuli sice na 8. pozici, ale v případě, že by všechny univerzity dodržely trend svého vývoje i v následujícím  roce, dostali bychom se už na pozici č.6 s cca 95 tis. bodů. Myslím si, že je v našich silách tento trend dodržet, protože tady máme oproti loňsku navíc nová výzkumná centra, která musí generovat další výkony v oblasti vědy a výzkumu.  Jenom dodám, kdybychom pokračovali dále samostatně, tak i přes shodný nárůst výkonu bychom zůstali stále na 10. místě.  Rozdíl mezi námi a Západočeskou univerzitou v Plzni je, bohužel, hodně velký.  Vím, že tato extrapolace není nic více než jen odhad, ale přesto si dovolím tvrdit, že má svůj reálný základ.

Doufám, že jsem vás tentokráte delším příspěvkem příliš nenudil, ale autor jedné z odpovědí, kterou jsem dostal v reakci na svůj předchozí blog, mě požádal o další upřesnění.  Takto tedy činím nad daty, které jsme tento týden obdrželi.