Blog

Spolu nebo samostatně?

Asi jste zaznamenali, že jednomu z témat mého blogu ze začátku roku se dostalo nebývalé pozornosti ze strany médií a nikoliv jen těch lokálních.  Jde o otázku případného sjednocení naší vysoké školy a Ostravské univerzity.  Zjevně tento zájem eskalovala i diskuze, která probíhá mezi ČVUT a VŠCHT v Praze na shodné téma.  Já bych se k této problematice rád vrátil a pokusil bych se o krátké shrnutí pro a proti takovému spojení.

 

Co si myslím, že hovoří pro takové sloučení? Koncept univerzit nabízejících univerzální vzdělání, to znamená celou škálu předmětů od humanitních až po ty technické, je ve světě zcela běžný.  Tímto bychom se světu dále přiblížili. V dnešní době, kdy se vzdělávání, věda a výzkum velmi silně ubírají mezioborovým směrem, je takové spojení přirozené.  Už dnes máme obory, které společně zajišťujeme jak z pohledu výuky, tak z pohledu tvůrčích činností.  Matematika, přírodní vědy, biomedicínské disciplíny a ekologie jsou příkladem toho, co již umíme dělat společně.  Nabízí se také spolupráce našich architektů s uměleckými obory Ostravské univerzity a nepochybuji o tom, že můžeme najít celou řadu dalších oblastí s velkým potenciálem. Nespornou výhodou je i to, že se naše fakulty svým pojetím vzájemně doplňují, jsou komplementární, čímž se nabízí možnost jejich přirozeného a nenásilného sjednocení. Velmi důležité je i výrazné navýšení vyjednávací pozice takto nově vzniklé velké univerzity, která je nepochybně větší než dvou menších a samostatných univerzit, které díky svému zaměřením vždy budou do jisté míry mít jiné zájmy.  V dnešní době, kdy se jedná o výzkumných univerzitách jde o nezanedbatelnou výhodu.  Navíc ministerstvo tyto integrační tendence podporuje a má k tomuto účelu i vyhrazeny nemalé finanční prostředky.  Někoho také může napadnout, zda-li to sloučení neohrozí právě to jeho pracovní místo.  Tam jsem přesvědčen o tom, že právě statut výzkumné univerzity je to, co nám může zajistit prosperitu do budoucna, na rozdíl od pouhé vzdělávací instituce.

 

Co bude případné sjednocení komplikovat?  Svým způsobem spojujeme dvě středně velká města a dva rozdílné světy dané rozdílným zaměřením a autonomií obou univerzit.  Úskalí spočívají v náročnosti celého procesu.  Je nutné sjednotit netriviální legislativu, informační systémy, provázat studijní programy, týmy lidí.  To se nedá realizovat bez finanční pomoci, ale hlavně bez ŠIROKÉ PODPORY celé akademické obce.  Nelze na to pohlížet ve smyslu “kluci si to vymysleli, tak ať si to taky udělají”. U nás, na rozdíl od zahraničí, neexistuje s takovým procesem zkušenost, o kterou bychom se mohli opřít a nepochybně by bylo nutné se potýkat s nemalými těžkostmi, o kterých teď nemáme ani potuchy. Jsem si také vědom tradic naší vysoké školy. Ty musí být zachovány a předány dalším generacím.  Vím, že někteří budou reagovat “jaké tradice, těch několik bezmála dvacet let započatých normalizací nám moc nepomohly”.  Naše historie ale začíná oficiálně rokem 1849 a tradice montánní výuky v rámci horní školy v Jáchymově lze vysledovat až do roku 1716.

 

Chtěl bych vás všechny, kteří čtete tento můj blog, vyzvat k vyjádření názoru.  Dole najdete možnost hlasování.  Souhlasím či nesouhlasím s případným sloučením.  Já tam hned přidám svůj hlas - jsem pro!  Jednak v tom spatřuji budoucnost našeho regionu a ten si zaslouží velkou výzkumnou univerzitu a práce s tím spojené se nebojím. Dejte mi i Vy vědět, žádný hlas nepřijde nazmar a počítá se ...